Увага!!!


Запрошуємо представників команд на стадіон «Зеніт» м.Боярка.
В неділю, 20.05.2018 року о 15:00 перед матчем
СК Прогрес (Крюківщина) - СК Софія - 2 (Соф.Борщагівка)
керівництво Києво-Святошинської районної державної адміністрації
буде вручати професійні футбольні м‘ячі фірми Adidas
в рамках програми розвитку футболу в Києво-Святошинському районі.
Кожна команда, яка бере участь в чемпіонаті
Києво-Святошинського району з футболу отримає два м‘ячі!

Статут


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Конференцією КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ
Протокол № 5 від «09» листопада 2016 р.

CТАТУТ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»
(нова редакція) м. Київ – 2016 рік

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти таким чином:

  1. ФІФА - Міжнародна федерація футбольних асоціацій.
  2. УЄФА - Європейський союз футбольних асоціацій.
  3. Міжнародна рада - орган футбольних асоціацій, який приймає та змінює правили гри.
  4. ФФУ - Федерація футболу України.
  5. КОФФ - Київська обласна федерація футболу.

6.  КСРФФ - Києво-Святошинська районна федерація футболу.

7. Ліга - об'єднання учасників КСРФФ, заснована на її території, підпорядкована та керована нею.

  1. Учасник – фізична особа, яка приймає безпосередню участь в управлінні КСРФФ та здійснює представництво інтересів одної футбольної команди
  2. Загальні збори - вищий керівний орган управління КСРФФ[А1] .

10. Виконавчий комітет - виконавчий орган КСРФФ, що існує в певному складі згідно з чинним Статутом.           

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.     

Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус та адреса.

1. Громадська організація «Києво-Святошинська районна федерація футболу» (далі - КСРФФ) є місцевою незалежною фізкультурно спортивного спрямування громадською організацією, створеною відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про фізичну культуру та спорт».

2. КСРФФ є неприбутковою громадською організацією.

3. Для здійснення цілей та завдань, визначених чинним Статутом, відповідно до свого правового статусу КСРФФ користується всіма правами, встановленими чинним законодавством України, а саме:

3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав,

3.2.  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси свої членів в органах державної влади та громадських організаціях,

3.3.  організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні,

3.4. створювати установи та організації,

3.5.  отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань,

3.6.  вносити пропозиції до органів державної влади й управління стосовно розвитку футболу,

3.7.      поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі,

3.8.      засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства, необхідні для
досягнення статутних цілей.

4. Правовою основою діяльності КСРФФ є Конституція України та чинне законодавство України, чинний Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються КСРФФ в межах її статутних повноважень є обов'язковими для всіх членів.

 5. КСРФФ є юридичною особою. . Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, свою символіку.

6. КСРФФ визнає цілі та завдання ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ, керується в своїй діяльності документами зазначених організацій (статутами, інструкціями, рішеннями) та приймає на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків, передбачених останніми для регіональних футбольних федерацій.

7. Офіційною назвою КСРФФ є: громадська організація «Києво-Святошинська районна федерація футболу», скорочена назва – «КСРФФ».

8. Юридична та фактична адреса Києво-Святошинської районної федерації футболу визначається за рішенням Виконкому КСРФФ.

 

Стаття 2. Мета, цілі та завдання КСРФФ.

1. Головна мета діяльності КСРФФ - забезпечення та сприяння зростання масовості і рівня футболу в Києво-Святошинському районі на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку.       

2. Цілі КСРФФ:

2.1. вирішення питань, що стосуються футболу в Києво-Святошинському районі, на засадах демократичного управління. Організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених в розвитку футболу в Києво-Святошинському районі, в дусі миру, взаєморозуміння та чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання, раси та мови;

2.2. забезпечення гідного представництва Києво-Святошинського району в обласному та всеукраїнському футбольному співтоваристві;

2.3. впровадження та поширення єдиної політики розвитку футболу;

2.4. дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів КСРФФ;

2.5. вдосконалення системи підготовки футболістів і методології гри в футбол;

2.6. створення в установленому порядку сучасної навчально-тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки футболістів;

2.7. розвиток системи популяризації футболу;

2.8. захист членів КСРФФ, поважання їх інтересів та врегулювання спорів між ними;

2.9. проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних заходів з питань розвитку футболу;

2.10. розповсюдження інформації про діяльність КСРФФ;

2.11. підтримання контактів та співробітництво з КОФФ та ФФУ, організаціями -учасницями, визнаними ФФУ.

3. Завдання КСРФФ:

3.1. сприяння поширенню футболу в Києво-Святошинському районі з врахуванням його об'єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми розвитку;

З.2. розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу, в тому числі підготовки футболістів, збірних команд Києво-Святошинського району до участі в обласних та всеукраїнських змаганнях;

З.З. вдосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд, забезпечення динамічного зв'язку клубних та збірних команд Києво-Святошинського району;

З.4. сприяння ефективній діяльності членів КСРФФ з виконання статутних завдань;

З.5. забезпечення організації змагань та турнірів, проведення футбольних чемпіонатів і першостей, розіграшів кубків та інших змагань серед членів Федерації;

З.6. сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, взаємодії та взаєморозуміння між членами КСРФФ;

З.7. визначення шляхів розв'язання різноманітних проблем розвитку футболу Києво-Святошинського району;

З.8. підтримання зв'язку і співпраці з КОФФ, ФФУ, забезпечення дотримання їх статутів та інших регламентних документів всіма членами КСРФФ;

З.9. контроль та забезпечення дотримання всіма членами КСРФФ установчих та регламентних документів КСРФФ, Правил гри в футбол (а у випадках, коли це необхідно - відповідних документів КОФФ та ФФУ) при проведенні матчів з футболу;

3.10. запобігання усім діянням, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі,

3.11. захист інтересів членів КСРФФ у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями та іншими третіми особами,

3.12. надання правової і соціальної допомоги членам КСРФФ, гравцям, тренерам, фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу,

3.13. отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території Києво-Святошинського району, надання рекомендацій в КОФФ та ФФУ щодо участі в міжнародних змаганнях клубних команд, інтереси яких представляють учасники КСРФФ.

3.14. сприяння поширенню інформації про футбол в Києво-Святошинському районі ( в тому числі про діяльність КСРФФ) та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед членів КСРФФ. засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо, організації конференцій, курсів для тренерів, арбітрів, делегатів, інших фахівців з футболу;

3.15. представлення гравців, тренерів та інших фахівців з футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань КСРФФ, КОФФ та ФФУ і сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;

3.16. виготовлення в установленому порядку офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції  КСРФФ.

 

Стаття 3. Відносини з КОФФ та ФФУ.

1. КСРФФ[А2]  членом КОФФ і будує свої відносини з нею на підставах взаємної поваги, повного визнання її компетенції та юрисдикції. КОФФ, в свою чергу є членом ФФУ.

2. За необхідності КСРФФ визначає свої відносини з КОФФ та ФФУ шляхом укладання відповідних договорів.

 

Стаття 4. Офіційні мови.

1. Офіційною мовою КСРФФ є українська мова.

2. Офіційні документи КСРФФ друкуються українською мовою.

 

РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ КСРФФ.

Стаття 5. Учасники та члени КСРФФ.

1. Учасником КСРФФ – є повнолітній громадянин України, який здійснює представництво однієї футбольної команди, що створена на території Києво-Святошинського району. Для отримання статусу учасника КСРФФ зацікавлена особа подає письмову заяву про отримання статусу учасника на розгляд Загальних зборів КСРФФ

2. Членом КСРФФ може бути повнолітній громадянин України, діяльність якого пов'язана з роботою в футболі і він поділяє мету та статутні завдання КСРФФ, та бажає сприяти її діяльності. Для цього вони подають на розгляд виконкому КСРФФ письмову заяву про надання членства.

3. В містах і селах району можуть бути створені регіональні Федерації (відділення) КСРФФ, які діють на підставі власних Статутів, прийнятих їх керівними органами.

4. Учасники КСРФФ діють з метою втілення у відповідних регіонах статутних цілей та завдань КСРФФ, мобілізації використання для цього місцевого або галузевого спортивного потенціалу, а також з метою поширення діяльності КСРФФ.

5.         Учасник КСРФФ:

5.1       організовує виконання рішень керівних органів КСРФФ,

5.2       налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку футболу у відповідному регіоні;

5.3       висуває кандидатури на обрання голови та інших осіб до керівних органів КСРФФ;

5.4       здійснює делеговані йому органами КСРФФ повноваження;

5.8.      здійснює іншу діяльність в межах, передбачених статутом КСРФФ;

6.         Член КСРФФ:

6.1.      Приймає участь у змаганнях, які проводяться під егідою КСРФФ,

6.2.      Сплачує щорічні членські внески

 

Стаття 6. Прийом та порядок прийому учасників та членів КСРФФ.

1. Особи, які бажають стати учасником КСРФФ, подають на розгляд Загальних зборів КСРФФ письмову заяву про надання статусу учасника. Заява повинна містити назву кандидата, назву футбольної команди, інтереси якої він представляє, населений пункт, в якому команда базується, відомості про участь в інших спортивних об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватися статутів КСРФФ, КОФФ, ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції та юрисдикції.

2. Особи, які бажають стати членом КСРФФ, подають на розгляд виконкому КСРФФ письмову заяву про надання статусу члена КСРФФ. Заява повинна містити ПІБ особи, яка має бажання стати членом КСРФФ, назву футбольної команди, за яку така особа виступає, відомості про участь в інших спортивних об’єднаннях, посилання на згоду дотримуватися статутів КСРФФ, КОФФ ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції та юрисдикції.

3. КСРФФ може запросити у кандидата в учасники КСРФФ інформацію (документи) про спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри в футбол) тощо для оцінки здатності приймати футбольні матчі

4. Протягом роботи Загальних зборів, на яких має розглядатися питання прийняття учасника кандидат може виступити в підтримку своєї заяви. Під час обговорення заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання такий кандидат повинен залишити зал засідання Загальних зборів. В разі ухвалення позитивного рішення, учасник, якого щойно прийняли до КСРФФ, може брати участь в подальшій роботі Загальних зборів.

5. В період між Загальними зборами виконком КСРФФ може надавати статус тимчасового учасника. Рішення про статус постійного учасника приймають наступні за черговістю Загальні збори.

 

Стаття 7. Права та обов'язки учасників КСРФФ.

1. Учасники КСРФФ користуються правами, які надаються чинним Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами КСРФФ відповідно до нього, а саме:

1.1. брати участь в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними до складу органів КСРФФ,

1.2. брати участь в управлінні КСРФФ,

1.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності КСРФФ.

1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності КСРФФ та її органів,

1.5. брати участь в спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться КСРФФ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами КСРФФ.

1.6. користуватися підтримкою КСРФФ в діяльності, що відповідає статутній меті КСРФФ.

1.7. користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку КСРФФ,

1.8. виходу зі складу учасників КСРФФ.

2. Учасники КСРФФ зобов'язані:

2.1. активно сприяти розвитку футболу в Києво-Святошинському районі, реалізації політики КСРФФ в сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами Києво-Святошинського району, що діють у зазначеній сфері;

2.2. співпрацювати з КСРФФ в усіх питаннях щодо організації змагань з футболу та діяльності КСРФФ;

2.3. підтримувати авторитет КСРФФ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям КСРФФ. підривали її престиж;

2.4. дотримуватися цього статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами КСРФФ в межах їх компетенції, дотримуватись вимог КОФФ, ФФУ, УЄФА. ФІФА та виконувати статути і регламентні документи, директиви та рішення їх органів. Правил гри в футбол, прийнятих рішеннями Міжнародної ради футбольних асоціацій (ІРАВ);

2.5. забезпечувати дотримання статутів і регламентних документів КСРФФ, КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА всіма особами, які є їх членами (командами, гравцями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з футболу), та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень юридичних органів КСРФФ;

2.6. дотримуватися принципів поваги, честі, справедливості і спортивної майстерності та принципів „Чесної гри, а також слідкувати за їх дотриманням клубами, гравцями та офіційними особами;

2.7. дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами КСРФФ, КОФФ. ФФУ, УЄФА, ФІФА;

2.8. Забезпечувати відповідність структури, установчих і регламентних документів вимогам чинного статуту КСРФФ та повідомляти КСРФФ про зміни в них;

2.9. своєчасно сплачувати внески учасника, заявочні та інші обов'язкові внески;

3. КСРФФ бере на себе зобов'язання забезпечити підтримку клубів з тим, щоб вони могли приймати всі рішення, в тому числі стосовно участі в КСРФФ, незалежно від будь-якого зовнішнього впливу. Це зобов'язання діє незалежно від організаційної структури та форми власності клубу.

Стаття 8. Вихід зі складу КСРФФ, припинення участі (членства), виключення учасника (члена).

1. Учасник або член може вийти з КСРФФ в кінці фінансового року за умови, що він надіслав адміністрації КСРФФ рекомендованим листом письмове повідомлення про свій намір принаймні за тридцять днів до дати виходу з КСРФФ

2. Загальні збори КСРФФ може[А3]  виключити учасника або члена з КСРФФ за умови:

2.1. невиконання свої фінансових зобов'язань перед КСРФФ

2.2. істотних порушень чинного статуту, регламентів або рішень, прийнятих відповідно до нього,

3. Учасник КСРФФ зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед КСРФФ до припинення або завершення своєї участі.

4. Рішення про виключення учасника або члена приймає Загальні збори КСРФФ. За виключення мають проголосувати щонайменше 3\4 делегатів Загальних зборів за умови присутності на засіданні більше половини (половина + 1 делегат) від загальної кількості делегатів.

 

Стаття 9. Тимчасове припинення (призупинення) участі (членства).

1. Якщо на думку виконавчого комітету КСРФФ учасник або член КСРФФ неодноразово припускався істотних порушень статутів, положень, рішень КСРФФ, КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, прийнятих відповідно до них, виконком має право тимчасово припинити (призупинити) участь (членство) учасника (члена), і це рішення набуває чинності відразу після його прийняття.

2. Питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд чергових Загальних зборів, які приймають рішення про виключення учасника або члена, скасування або продовження тимчасового припинення його участі або членства. Якщо Загальні збори не розглядають цього питання, тимчасове припинення участі або членства скасовується.

 

РОЗДІЛ 4. ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО.

Стаття 10. Почесне членство.

1. За пропозицією виконавчого комітету Загальні збори КСРФФ можуть нагородити статусом Почесного голови або надати почесне членство особі за її видатні заслуги перед Києво-Святошинським футболом.

2. Почесний голова та почесні члени можуть відвідувати засідання Загальних зборів та виконавчого комітету КСРФФ, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КСРФФ.

Стаття 11. Органи управління КСРФФ.

1. КСРФФ здійснює свою діяльність через такі органи (далі – «Органи»):

а) Загальні збори, б) Виконавчий комітет, в) Контрольно-ревізійна комісія.     

 

Стаття 12. Загальні збори.

1. Загальні Збори є вищим органом КСРФФ, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Виконавчого комітету.

2.У Загальних Зборах беруть участь учасники КСРФФ. Кожний учасник КСРФФ має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більшість (половина + 1) учасників КСРФФ 

3. Порядок ведення Загальних зборів та інших зборів чи засідань КСРФФ визначаються регламентом виконавчого комітету.

Стаття 13. Чергові Загальні збори. Повноваження, повідомлення, порядок денний.

1. Чергові Загальні збори проводиться щороку.

2. Питаннями, що належать до компетенції Загальних зборів, є:

2.1. обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія),

2.2. обрання осіб для підрахування голосів (Лічильна комісія),

2.3. обрання трьох делегатів для ведення і перевірки протоколу Загальних зборів,

2.4. прийняття та розгляд звіту Виконавчого комітету.

2.5. прийняття та розгляд звіту Голови КСРФФ

2.6. прийняття та розгляд фінансового звіту та звіту про виконання річного бюджету,

2.7. обрання Голови КСРФФ,

2.8. обрання заступника голови КСРФФ

2.9. обрання членів виконавчого комітету.

2.10. внесення змін до статуту КСРФФ.

2.11. розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них

2.12. розгляд заяв про прийом і виключення учасників та членів,

2.13. прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) участь (членства) учасників (членів), членів Виконавчого комітету або інших органів КСРФФ,

2.14. розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчого комітету або органів футбольного правосуддя.

2.15. надання почесного членства.

3. Повідомлення учасників КСРФФ про чергові Загальні збори надсилається в письмовій формі щонайменше за тридцять днів до дати її скликання. Офіційне запрошення на Загальні збори направляється не пізніше двох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом з порядком денним, підготовленим виконавчим комітетом.

4. Не пізніше ніж за два тижні до дати проведення чергових Загальних зборів учасники направляють Виконкому КСРФФ підтвердження на участь у Загальних зборах та висунуті кандидатури на посаду голови КСРФФ; інші виборні посади до органів КСРФФ, якщо такі висуваються.

5. Учасник КСРФФ, який бажає включити питання до порядку денного чергових Загальних зборів, повинен подати його в письмовій формі до Виконкому КСРФФ  що найменше за два тижні до дати скликання Загальних зборів. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання.

 

Стаття 14. Позачергові Загальні збори. Повноваження, повідомлення, порядок денний.

1. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Виконавчим комітетом або на письмову вимогу не менше 2\3 від загальної кількості учасників КСРФФ із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

2. У разі скликання позачергових Загальні збори засідання повинно відбутися не пізніше ніж через місяць з дати реєстрації письмової вимоги учасників КСРФФ або рішення Виконавчого комітету. Повідомлення про позачергові Загальні збори розсилається щонайменше за два тижні до дати їх скликання.

3. Підготовлений Виконавчим комітетом порядок денний направляється разом з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів. Виконавчий комітет може включити до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції чергових Загальних зборів.

4. Не пізніше ніж за один тиждень до дати проведення позачергових Загальних зборів учасники КСРФФ направляють до виконкому КСРФФ підтвердження на участь у Загальних зборах.

 

Стаття 15. Голова Загальних зборів, виконуючий обов'язки голови, вирішальний голос.

1. Головою Загальних зборів є Голова КСРФФ або за його відсутності заступник голови КСРФФ. У випадку їх відсутності на Загальних зборах головує представник Виконкому, який найдовше обіймає цю посаду.

2. За рівного розподілу голосів голова Загальних зборів має вирішальний голос. До виборів застосовуються положення статті 18 чинного Статуту.      

 

Стаття 16. Протокол Загальних зборів.  

1. Вся діяльність Загальних зборів заноситься до протоколу, який підписується головою та секретарем Загальних зборів.

 

Стаття 17. Право голосу.

1. Учасники КСРФФ мають на Загальних зборах рівну кількість голосів.

2. Голосування за дорученням не дозволяється.

3. Голосування має бути відкритим за умови, якщо на Загальних зборах не буде прийняте інше рішення.

4. Пропозиції учасників КСРФФ приймаються простою більшістю голосів (половина + 1 голос). За рівного розподілу голосів голова Загальних зборах має вирішальний голос. Пропозиція про ліквідацію КСРФФ приймається 4\5 голосів усіх учасників КСРФФ, а пропозиція щодо внесення змін до статуту - 2\3 учасників КСРФФ, від усіх учасників КСРФФ.

5. Учасники, участь яких тимчасово припинено (призупинено), та особи, яким надано тимчасова участь, права голосу не мають.

6. За рішенням Виконавчого комітету Загальні збори можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення виконавчий комітет розробляє та затверджує порядок проведення Загальних зборів та порядок прийняття рішення з використанням засобів зв'язку. До таких засобів зв’язку відносяться: листування електронною поштою, режим телефонної конференції, режим відеоконференції за допомогою комп’ютерної програми Skype. Рішення прийняті на Загальних зборах проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня

 

Стаття 18. Вибори.

1. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість чинних голосів делегатів (половина голосів плюс-один). Якщо обрання в першому раунді не відбулося, проводиться другий раунд, за результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів).

2. Голосування при обранні має бути таємним за умови, якщо Загальні збори не прийме іншого рішення.

3. В усіх інших виборах застосовується положення регламенту виконкому

 

Стаття 19. Набуття рішеннями чинності.

1. Рішення Загальних зборів набувають чинності з моменту їх прийняття.

 

Стаття 20. Виконавчий комітет.

1. Виконавчий комітет КСРФФ складається з голови КСРФФ та 6 - 8 (шести - восьми) членів, обраних Загальні зборами.

 

Стаття 21. Повноваження виконавчого комітету.

1. Виконавчий комітет має повноваження з прийняття рішень з усіх питань, які не належать до повноважень Загальних зборів чи іншого органу КСРФФ.

2. Виконавчий комітет має такі повноваження:

2.1. загальне управління КСРФФ та здійснення контролю за її діяльністю;

2.2. визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу структурних підрозділів КСРФФ;

2.3. формування та нагляд за бухгалтерським обліком;

2.4. затвердження річного фінансового плану КСРФФ;

2.5. контроль за діяльністю КСРФФ, особливо щодо виконання статутних вимог, регламентів, положень, директив, рішень, наказів;

2.7. затвердження регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою КСРФФ. інших регламентів, планів, рішень, положень;

2.8. затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших обов'язкових внесків членів КСРФФ і вирішення всіх фінансових питань;

2.9. здійснення господарського управління коштами та майном КСРФФ;

2.10. затвердження зразків нагородної, пам'ятної, символіки та атрибутики, печаток, штампів;

2.11. скликання чергових або позачергових Загальних зборів КСРФФ, визначення дати, місця її проведення, порядку денного;

2.12. складання письмового звіту для подання на чергових Загальних зборах;

3. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішень або контроль за справами групам або окремим своїм членам. Про виконання цих дій членами Виконавчого комітету надається відповідний звіт.

4. Виконавчий комітет КСРФФ має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, не визначених цим статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями КСРФФ, КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА. За відсутності зазначених положень виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності, справедливості та здорового глузду.

 

Стаття 22. Строк повноважень виконавчого комітету.

1. Строк повноважень членів виконавчого комітету, обраних Загальними зборами, становить чотири роки. Всі члени виконавчого комітету можуть бути переобраними.

2. У випадку виникнення вакансій серед членів виконавчого комітету наступні чергові Загальні збори призначають заміну на решту строку повноважень.

 

Стаття 23. Частота проведення засідань, кворум та підзвітність.

1. Виконавчий комітет збирається щонайменше раз на два місяці. Засідання скликаються Головою КСРФФ. На вимогу 1\3 членів виконавчого комітету Голова повинен скликати засідання виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.

2. Засідання виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутні 2\3 від загальної кількості членів, включаючи Голову, або за його відсутності заступника голови. Обов'язки головуючого на засіданні виконує Голова КСРФФ або його заступник.

3. Член виконавчого комітету або Голова (заступник голови) КСРФФ не можуть брати участі в розгляді будь-якого питання, що стосується учасника КСРФФ або футбольного клубу, з якими вони пов'язані спільними інтересами або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.

4. Виконавчий комітет є підзвітнім Голові КСРФФ та Загальним зборам КСРФФ.

 

 Стаття 24. Прийняття рішень, голосування, протокол.

1. Рішення на засіданнях Виконкому приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має головуючий на засіданні. Голосування є відкритим, якщо виконком не прийме іншого рішення. За рівного розподілу голосів головуючий на засіданні має вирішальний голос.

2. Рішення Виконкому набуває чинності відразу після прийняття, якщо Виконком не прийме іншого рішення.

3. На засіданні виконкому ведеться офіційний протокол. Протокол надається всім членам Виконкому перед наступним засіданням, а прийняте рішення в 5-денний термін надсилається учасникам КСРФФ.

4. За рішенням Голови засідання Виконкому можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Голова розробляє та затверджує порядок проведення засідання виконкому та порядок прийняття рішення з використанням засобів зв'язку. До таких засобів зв’язку відносяться: листування електронною поштою, режим телефонної конференції, режим відеоконференції за допомогою комп’ютерної програми Skype. Рішення прийняті на Засіданнях правління проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

 

Стаття 25. Припинення членства у виконавчому комітеті та інших органах КСРФФ, відкликання членів інших комітетів.

1. Виконавчий комітет може припинити повноваження або відкликати свого члена або члена іншого органу до наступних чергових Зборів, якщо є підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов'язку або неналежно поводила себе.

2. Вказане в п.1 цієї статті рішення приймається 3\4 від загальної кількості голосів членів Виконавчого комітету, які мають право голосу. Член виконавчого комітету, відносно якого розглядається зазначене питання, не має права брати участі - в обговоренні та голосуванні.

 

РОЗДІЛ 6. ГОЛОВА КСРФФ.        

Стаття 26. Голова КСРФФ. Права та обов'язки.   

1. Головою КСРФФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є учасником КСРФФ.

2. Кандидатура на посаду Голови КСРФФ пропонується будь-яким членом КСРФФ і надсилається до адміністрації КСРФФ за 30 днів до дати відкриття Загальних зборів. Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов'язково надсилаються виконком КСРФФ усім учасникам КСРФФ не пізніше ніж за два тижні до початку Загальних зборів.

3. Кандидат на обрання Головою КСРФФ надає до Виконкому КСРФФ письмову заяву, в якій дає або не дає свою згоду на участь у виборах голови КСРФФ.

4. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови особисто знімають свої кандидатури і більше не залишається кандидатів, делегати Загальних зборів можуть прийняти рішення продовжити повноваження керівних органів КСРФФ на обумовлений термін для обговорення та висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні Загальних зборів і обрати Голову КСРФФ.

5. Голова КСРФФ обирається Загальними зборами строком на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює КСРФФ. Голова підзвітний тільки Загальним зборам КСРФФ.

6. Голова КСРФФ має такі права та обов'язки:

6.1. особисто керує діяльністю КСРФФ, забезпечує незалежність КСРФФ, права та свободи її учасників та членів, є гарантом дотримання статуту КСРФФ і чинного законодавства;

6.2. без довіреності представляє КСРФФ в КОФФ та ФФУ, державних органах України, недержавних установах, громадських організаціях та всіх інших підприємствах та установах;

6.3.  пропонує Загальним зборам кандидата на обрання на посадку заступника голови, кількісний і персональний склад Виконавчого комітету;

6.4.      пропонує Виконавчому комітету кандидатури осіб на обрання членами органів футбольного правосуддя;

6.5.      керує роботою та головує на засіданнях виконкому;

6.6.      має право підпису фінансових та інших документів КСРФФ;

6.7.      укладає від імені КСРФФ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;

6.8.      видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів КСРФФ;

6.9.      розподіляє обов'язки між заступником голови та іншими співробітниками КСРФФ.

6.10.    розглядає та затверджує протокол загальних зборів КСРФФ, якщо від учасників КСРФФ не надійшло ніяких зауважень,

6.12.    нагороджує від імені КСРФФ осіб за значні заслуги перед регіональним футболом;

6.13.    за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;

7. за відсутності голови його повноваження і обов'язки покладаються на заступника голови КСРФФ,

8. якщо Голова припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує заступник голови, протягом відповідного періоду, але не довше, ніж до наступних Загальних зборів.

 

Стаття 27. Заступник голови. Повноваження та обов'язки.

1. Заступник голови обирається Загальними зборами за поданням голови КСРФФ терміном на чотири роки.

2. Заступник голови керує роботою КСРФФ згідно з розподілом обов'язків, затвердженим головою КСРФФ, та відповідно до його доручень.

3. Заступник голови КСРФФ має право підпису.

4. Заступник голови підзвітний голові КСРФФ.

 

Стаття 28. Контрольно-ревізійна комісія

1. З метою перевірки фінансової та іншої діяльності Федерації створюється Контрольно-ревізійна комісія. Контрольно-ревізійна комісія контролює виконання відокремленими підрозділами, а також учасниками Федерації Статуту Федерації, рішень Виконавчих зборів та Загальних зборів Федерації, а також перевіряє використання коштів з кошторису Федерації. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії здійснюється відповідно до Положення затвердженого Виконком КСРФФ.

2. Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії становить віл 1-3 осіб

 

РОЗДІЛ 7. ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ.

Стаття 29. Органи футбольного правосуддя.

1. Органами футбольного правосуддя в КСРФФ є:

а) контрольно - дисциплінарний комітет (орган першої інстанції),

б) апеляційний комітет (орган апеляційної інстанції).

2. Члени органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу керівних органів КСРФФ.

3. Голови та члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються з кандидатів, запропонованих головою або членами КСРФФ, терміном на чотири роки.

4. Юрисдикція та процесуальні дії органів здійснення футбольного правосуддя визначаються чинними дисциплінарними положеннями КСРФФ.

 

Стаття 30. Контрольно — дисциплінарний комітет.

1. Контрольно-дисциплінарний Комітет (далі - КДК) складається з голови та двох членів.

2. КДК приймає рішення в присутності всіх членів. Два члени складають кворум. Винятки визначаються дисциплінарними правилами КСРФФ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена КДК, уповноваженого головою КДК приймати рішення.

3. Рішення КДК оформлюються у вигляді протоколу, зміст якого доводиться в 10-денний термін до відома всіх зацікавлених сторін.            

 

Стаття 31. Апеляційний комітет. 

1. Апеляційний комітет складається з голови та двох членів.

2. Два члени апеляційного комітету складають кворум. Винятки визначаються дисциплінарними правилами КСРФФ, які можуть уповноважити голову самостійно приймати письмові рішення.

3. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення КСРФФ відповідно до чинних дисциплінарних положень КСРФФ.

4. Рішення апеляційного комітету оформлюються у вигляді протоколу, зміст якого доводиться в 10-денний термін до відома всіх зацікавлених сторін.           

 

РОЗДІЛ 8. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ, ГРУПИ ФАХІВЦІВ, РОБОЧІ ГРУПИ.

Стаття 32. Комітети. Обрання. Групи фахівців, робочі групи.

1. Постійні комітети КСРФФ є робочими органами з основних напрямів організації та розвитку футболу. Комітети створюються і діють у відповідності до статуту КСРФФ, а також положень, затверджених Виконавчим комітетом.     

2. Постійними комітетами КСРФФ є: комітет арбітрів

3. Виконавчий комітет може за необхідності створювати інші комітети.

4. Голова може призначати групи спеціалістів для виконання певних обов'язків та робочі групи - для виконання окремих, обмежених за часом обов'язків, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.

5. Будь-який член Виконавчого комітету може відвідувати засідання комітетів, як спостерігач.

 

РОЗДІЛ 9. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КСРФФ.

Стаття 33. Власність, кошти та майно.

1. Відповідно до чинного законодавства КСРФФ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення свої статутної діяльності.

2. КСРФФ може набувати право власності на:

2.1.      кошти та майно, передане членами КСРФФ або державою у встановленому порядку;

2.2.      добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

2.3.      майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4.      майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених КСРФФ заснованих підприємств;

2.5.      пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування, в тому числі за рішенням суду);

3. Постійним джерелом формування власних коштів КСРФФ є:

3.1.      безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування,

3.2.      членські та вступні внески,

3.3.      грошові внески учасників КСРФФ згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою КСРФФ,

3.4.      грошові надходження від ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ, управління з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, місцевих бюджетів.

4. Власністю КСРФФ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності КСРФФ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5.         КСРФФ самостійно і незалежно:

5.1.      здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий орган – Загальні збори або через інші органи КСРФФ в межах своїх повноважень,

5.2. має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних завдань, в тому числі засоби масової інформації,

5.3. відповідно до цього КСРФФ має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської діяльності створених нею, заснованих підприємств зі статусом юридичної особи.

6. Будь-які отримані доходи (прибутки) КСРФФ не можуть розподілятися серед, засновників учасників, членів такої організації, працівників, членів органів управління і пов’язаних осіб. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами

7. Учасники КСРФФ несуть відповідальність перед КСРФФ за свої фінансові обов'язки перед КСРФФ.

8. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між учасниками Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

Стаття 34. Кошторис КСРФФ.

1. Кошторис надходжень та витрат КСРФФ складається на кожний фінансовий рік та затверджується Виконавчим комітетом КСРФФ.

2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконкомом КСРФФ.

 

Стаття 35. Аудит.

1. Плановий внутрішній аудит здійснюється Контрольно-ревізійною комісією щонайменше раз на рік.

2. Позапланова аудиторська перевірка проводиться на вимогу 1/3 учасників Федерації або за вимогою Виконавчого комітету. Контрольно-ревізійна комісія звітує перед Виконавчим комітетом

3. За рішенням Виконавчого комітету, Федерація може звернутися до аудиторської компанії з метою проведення зовнішнього аудиту.

 

Стаття 36. Фінансовий рік.

1. Фінансовий рік КСРФФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня. КСРФФ веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства України.

2. Кожного фінансового року заступник голови готує бюджет надходжень та видатків.         

 

РОЗДІЛ 10. ЗМАГАННЯ З ФУТБОЛУ.

Стаття 37. Змагання з футболу в Києво-Святошинському районі.

1. Лише КСРФФ має повноваження організовувати або скасовувати змагання з футболу в Києво-Святошинському районі за участю учасників, членів і колективів футбольних клубів (команд) та збірних команд району. Це положення не поширюється на змагання КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА.

2. Змаганнями КСРФФ є:

2.1. чемпіонат, кубок та суперкубок Києво-Святошинського району серед аматорських команд,

2.2. чемпіонати та першості серед аматорів осередків фізкультурно-спортивних товариств та відомств

2.3. чемпіонат і першість Києво-Святошинського району серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях,

2.4. чемпіонат і кубок Києво-Святошинського району серед жіночих та молодіжних дівочих команд,

2.5. чемпіонат і кубок Києво-Святошинського району з футзалу,

2.6. чемпіонат і кубок Києво-Святошинського району серед студентських команд,

2.7. чемпіонат Києво-Святошинського району з пляжного футболу,

2.8. першість Києво-Святошинського району серед ветеранів футболу,

2.9. першість Києво-Святошинського району серед інвалідів,

2.10.    щорічні міжнародні, всеукраїнські та обласні турніри серед аматорських команд.

3. Виконавчий комітет приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції інших змагань, а також про скасування існуючих змагань.

4. Міжнародні змагання та міжнародні турніри, що проводяться за участю членів КСРФФ, що не організовуються ФФУ чи КОФФ, повинні узгоджуватися з ними.

 

Стаття 38. Регламенти змагань.

1. Виконавчий комітет затверджує регламенти, якими визначаються умови і порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією КСРФФ.

2. Умовою допуску до змагань під юрисдикцією КСРФФ клубів (команд), інтереси яких представляють учасники КСРФФ, є їх згода виконувати положення статутів, регламентів та рішень компетентних органів КСРФФ, прийнятих відповідно до них.

 

РОЗДІЛ 11. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 39. Дисциплінарна юрисдикція.

1. Дисциплінарні заходи застосовуються за неспортивну поведінку, порушення правил гри або порушення статутів, регламентів, положень, рішень, директив ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ, КСРФФ, чинних на момент порушення.

 

Стаття 40. Дисциплінарні заходи.

1. До учасників та колективів футбольних клубів (команд) можуть застосовуватись такі дисциплінарні заходи: попередження, зауваження, анулювання результату матчу, рішення про перегравання матчу, зняття очок, присудження перемоги суперникові без проведення матчу, проведення гри без глядачів, рішення про заборону використання стадіону, рішення про проведення матчу на іншому стадіоні, дискваліфікація з поточних змагань або виключення з числа учасників майбутніх змагань.

2. До фізичних осіб можуть застосовуватись такі дисциплінарні заходи: попередження, зауваження, позбавлення права участі в визначеній кількості матчів або протягом визначеного чи невизначеного терміну, позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного чи невизначеного часу.

3. Виконавчий комітет може своїм рішенням вводити нові або скасовувати існуючі дисциплінарні заходи впливу з внесенням відповідних поправок до регламентів змагань.

 

Стаття 41. Дисциплінарні заходи і розпорядження.

1. Органи здійснення футбольного правосуддя уповноважені застосовувати дисциплінарні заходи та видавати розпорядження.

2. В зв'язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватись кілька дисциплінарних заходів та видаватися кілька директив.

3. Директива може видаватися як додаток до дисциплінарного заходу, вона визначає порядок застосування дисциплінарного заходу і може примушувати відповідну сторону здійснити певні дії.

 

Стаття 42. Дисциплінарні положення.

1. Виконавчий комітет уповноважений видавати положення, що визначають процедуру здійснення футбольного правосуддя, - дисциплінарний регламент та дисциплінарні правила.

 

Стаття 43. Застосування дисциплінарних заходів.

1. Застосовувати дисциплінарні заходи мають право лише такі органи: а) контрольно-дисциплінарний комітет, б) апеляційний комітет.

2. Рішення апеляційного комітету є остаточним.

 

РОЗДІЛ 12. ЮРИСДИКЦІЯ.

Стаття 44. Визнання статуту КСРФФ.

1. Учасники та члени КСРФФ погоджуються керуватися статутом КСРФФ та дотримуватися його вимог.

 

Стаття 45. Компетенція органів здійснення футбольного правосуддя.

1. Органи здійснення футбольного правосуддя КСРФФ мають виключну компетенцію розглядати всі спори спортивного характеру стосовно справ КСРФФ, які виникають між КСРФФ та учасниками, членами, клубами (командами), гравцями та офіційними особами.

2. Рішення органів здійснення футбольного правосуддя є остаточними та обов'язковими для виконання. Не допускається порушення регресних позовів в судах ординарної юрисдикції, що діють за нормами статутного або загального права, із зазначених справ.

 

Стаття 46. Застосування законодавства і місце здійснення судочинства.

1. З усіх питань діяльності КСРФФ цей статут керується чинним законодавством. Місцем розгляду спорів, що підпадають під юрисдикцію КСРФФ є офіс КСРФФ.

2. Місцем судочинства для всіх справ щодо спорів, що підпадають під юрисдикцію КОФФ, ФФУ, УЄФА є відповідно штаб-квартири КОФФ, ФФУ, УЄФА.

РОЗДІЛ 13. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Стаття 47. Міжнародна співпраця КСРФФ

1. КСРФФ у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

2. Міжнародна діяльність Федерації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3. При здійсненні міжнародної діяльності Федерація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

4. Федерація організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України; проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

РОЗДІЛ 14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КСРФФ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Стаття 48. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів КСРФФ та розгляду скарг

1. Звернення, заяви та скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів КСРФФ розглядаються виконавчим комітетом КСРФФ з додержанням прав заявника, в порядку та терміни визначені Законом України «Про звернення громадян». Учасники КСРФФ мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого учасника КСРФФ, Голови КСРФФ тощо, Виконавчого комітету та/або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги а саме:

на дії або бездіяльність учасника КСРФФ - первинна скарга подається до Голови КСРФФ, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Виконавчого комітету КСРФФ, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом учасника Федерації, який скаржиться, а також учасника Федерації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги виконавчим комітетом - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на наступному позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом учасника Федерації який скаржиться, а також учасника Федерації, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови КСРФФ (його заступника) - первинна скарга подається виконавчому комітету, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом учасника КСРФФ, який скаржиться, а також Голови Федерації (його заступника) дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги виконавчим комітетом КСРФФ - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом учасника, який скаржиться, а також Голови (його заступника) дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення члена виконавчого комітету - первинна скарга подається до Голови КСРФФ, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом учасника Організації, який скаржиться, а також члена виконавчого комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Федерації - повторна скарга подається до Загальних зборів, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом учасника, який скаржиться, а також члена виконавчого комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів КСРФФ – до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження Федерації.

2. Особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення громадян», несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

 

РОЗДІЛ 15.  ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 49. Відокремлені підрозділи Федерації

1. Федерація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

3. Філія Федерації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Федерації та здійснює всі або частину функцій Федерації.

4. Представництво Федерації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Федерації та здійснює представництво і захист інтересів Федерації.

5. Керівники відокремлених підрозділів Федерації призначаються Головою Федерації і діють на підставі довіреності.

РОЗДІЛ 16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КСРФФ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ КСРФФ

Стаття 50. Реорганізація та ліквідація КСРФФ

1. КСРФФ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Діяльність Федерації припиняється Загальними зборами у порядку, встановленому цим статутом.

2. У разі прийняття рішення про припинення своє діяльності (саморозпуск) або про реогранізацію шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення, майно та кошти КСРФФ після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню футбольного або спортивного спрямування, а вразі неприйняття такого рішення – зараховується відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

3. Федерація подає рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) до уповноваженого органу з питань реєстрації.

4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про рішення КСРФФ про саморозпуск розпочинається припинення організації як юридичної особи та набуває повноважень Ліквідаційна комісія. З цього ж дня припиняється членство та участь у КСРФФ.

До Ліквідаційної комісії або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Федерації. Голова комісії, її члени або ліквідатор КСРФФ представляють КСРФФ у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Організації в разі припинення.

Ліквідаційна комісія (комісія з реорганізації) здійснює заходи з припинення згідно вимог чинного законодавства.

5. Реорганізація КСРФФ, здійснюється за рішенням Загальних зборів. Про прийняте рішення про реорганізацію КСРФФ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

6. Реорганізація КСРФФ, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації організації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. Вступ організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

7. Про прийняті рішення щодо реорганізації КСРФФ шляхом приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

8.  Припинення КСРФФ включає:

1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Федерації;

2) припинення Федерації як юридичної особи.

9. Громадське об'єднання є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РОЗДІЛ 17.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Стаття 51. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 2/3 учасників КСРФФ. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

Підписи Голови та Секретаря Конференції:

 

Голова Конференції КСРФФ

Чалий Валерій Іванович

 

_____________________

 

Секретар Конференції КСРФФ

Карабкін Ярослав Станіславович

 

_____________________

 

Регламент КСРФФ 2018


КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ

РЕГЛАМЕНТ Змагань з футболу під егідою ГО «КСРФФ» в  2018 році


ГЛАВА І. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
 
Стаття 1. Мета.
                Метою Регламенту є визначення та впровадження принципів організації і проведення змагань з футболу серед аматорських команд Києво-Святошинського району, прав, обов'язків і відповідальності суб'єктів футболу.
    Стаття 2. Завдання.
1.  Сприяти проведенню змагань на рівні вимог статутних і регламентних документів ГС Федерації футболу України, ГС  Київської обласної федерації футболу та ГО Києво-Святошинської районної федерації футболу.
2.  Установити порядок здійснення управління змаганнями.
3.  Визначити заходи дисциплінарного впливу до порушників порядку організації та проведення змагань.
 
ГЛАВА ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗМАГАНЬ
Стаття 3. Мета.
Метою змагань є популяризація та піднесення престижу футболу, організація дозвілля  та залучення до занять футболом широких верств населення, визначення чемпіона та призерів першості Відкритого чемпіонату Києво-Святошинського району, а також створення умов для успішного виступу представницьких команд на обласних та всеукраїнських змаганнях.
Стаття 4. Завдання.
1. Сприяти оздоровленню широких верств населення Києво-Святошинського району.
2. Сприяти подальшому розвитку футболу в Києво-Святошинському районі.
3.  Підвищити рівень майстерності футболістів.
4. Створити оптимальні умови для підготовки та успішного виступу як клубних, так і збірних команд Києво-Святошинського району в обласних та всеукраїнських змаганнях.
5. Сприяти організації дозвілля мешканців району.
 
ГЛАВА ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
 
Стаття 5. Система проведення змагань.
1. У Києво-Святошинському районі проводяться такі змагання під егідою КСРФФ:
-  Відкритий чемпіонат Києво-Святошинського району у вищій лізі;
-  Відкрита першість Києво-Святошинського району у першій, другій та третій лізі;
-  Чемпіонат Києво-Святошинського району серед ветеранів;
-  Відкритий Кубок Києво-Святошинського району;
-  Суперкубок Києво-Святошинського району;
-  Дитяча ліга Києво-Святошинського району;
-  Інші змагання, передбачені планом заходів ГО «КСРФФ».
2.  Відкритий Чемпіонат Києво-Святошинського району 2018 року у вищій лізі проводиться в два кола по системі «весна-осінь» – гра вдома, гра на виїзді.
3.Відкрита Першість  Києво-Святошинського  району 2018 року у першій та другій  лізі проводиться в два кола по системі «весна-осінь» з роз’їздами - на своєму полі та на полі суперника.
4. Відкрита Першість Києво-Святошинського району у третій лізі проводиться за наступною схемою:
А) команди шляхом жеребкування розбиваються на дві рівнозначні підгрупи по вісім команд кожна, в яких проводять матчі між собою в два кола – гра вдома, гра на виїзді, Б) перші чотири команди з кожної групи виходять до фінального раунду з набраними очками (рахуються лише очки, набрані в матчах з командами з першої четвірки), В) команди, які зайняли місця в групі з 5 по 8, проводять «втішний» турнір з набраними очками (рахуються лише очки, набрані в матчах з командами, які зайняли 5-8 місця в групі), Г) на другому етапі в фінальному раунді та «втішному» турнірі  команди проводять ще чотири тури, в яких грають по одному матчу з суперниками, які на попередньому етапі перебували в іншій групі (місце проведення матчів визначається жеребом).   
4. Відкритий Розіграш Кубка Києво-Святошинського району проводиться за олімпійською системою з вибуванням (після кожного раунду змагань проводиться «сліпе» жеребкування).
5. Розіграш Суперкубка Києво – Святошинського району  проводиться з одного матчу в обов’язковому порядку. Виняток – коли чемпіоном та володарем кубка став один і той же колектив (в такому разі матч за суперкубок не проводиться).
6. Інші змагання, передбачені планом заходів ГО «КСРФФ», проводяться за окремим регламентом, затвердженим виконавчим комітетом КСРФФ.
 
Стаття 6. Керівництво змаганнями.
1. Відповідно до Статуту КСРФФ, виключне право на загальне керівництво і контроль за організацією та проведенням районних змагань з футболу належить Виконавчому комітету КСРФФ.
2.  Безпосередня організація та проведення змагань покладається на Комітет проведення змагань, якому належить право оперативного прийняття рішень щодо проведення турнірів.
3. Комітет проведення змагань має право розглядати і приймати рішення з усіх питань, що стосуються порушення Регламенту.
4. Усі питання, що не передбачені цим Регламентом, регулюються Комітетом проведення змагань КСРФФ, КДК та Апеляційним комітетом.
 5. Сторона, яка не згодна з рішенням Комітету проведення змагань, подає в установленому порядку заяву до КДК КСРФФ.
 6. У разі незгоди з рішенням КДК КСРФФ, заява подається до Апеляційного комітету КСРФФ, рішення якого є остаточним.
 
Стаття 7. Учасники змагань.
1. Учасниками районних змагань з футболу можуть бути аматорські футбольні клуби, які виконують вимоги даного Регламенту, своєчасно перераховують індивідуальні внески та інші платежі у розмірах та термінах, визначених Виконкомом КСРФФ.
2. Районні змагання з футболу включають:
а) відкритий чемпіонат району серед команд вищої ліги -  10 команд;
б) відкрита першість району серед команд першої ліги – 10 команд;
в) відкрита першість району серед команд другої ліги - 10 команд;
г) відкрита першість району серед команд третьої ліги - 16 команд;
г) розіграш відкритого кубка району -  16 команд (тільки з числа лігових колективів);
д) розіграш суперкубка району – чемпіон і володар кубка;
д) чемпіонат району серед ветеранів – усі бажаючі;
е) дитяча ліга – усі бажаючі.
3. Склади  вищої, першої, другої та третьої ліг визначаються згідно з поданими заявками, але на основі спортивного принципу – з обов’язковим урахуванням результатів минулого сезону. Персональний склад учасників ліг та розіграшу кубка району остаточно визначає та затверджує Виконком КСРФФ.
4. Клуб зобов'язаний мати на правах власності або орендувати стадіон (футбольне поле), що відповідає вимогам регламентних документів КСРФФ.
 
Стаття 8. Календар змагань.
1. Календарі змагань складаються на підставі спортивного принципу.
2. Матчі проводяться на футбольних полях команд, указаних у календарі першими.
3. Календар другого кола змагань є повторенням календаря першого кола, змінюються лише господарі поля.
4. Право перенесення матчу у випадках, не передбачених Регламентом, належить Комітету проведення змагань.
 
Стаття 9. Заявкові документи. Порядок заявки на участь у змаганнях.
1. Команда кожної ліги вносить до друкованого на комп'ютері у двох примірниках установленої форми заявкового листа прізвища осіб керівного склада, та лікарів команди. Футболістів, які мають дозвіл лікаря на виступ у турнірі, а також має дублювати заявку в електронному вигляді на електрону пошту КСРФФ
2. Гравцю забороняється грати більш ніж в одній лізі.
3. Заявковий лист команди підписується керівником клубу (керівником організації, установи, підприємства та ін., які представляє команда), професіональним лікарем (обов'язкова персональна печатка лікаря). Підписи засвідчуються печатками відповідних установ.
4. Разом із заявковим листом до КСРФФ подаються:
4.1. Копія платіжного доручення про сплату заявкового грошового внеску у визначеній сумі.
4.2. Дані про юридичну адресу та банківські реквізити клубу, адресу стадіону (вказати номери телефонів, факсу, електронну адресу).
4.3. Склад керівників клубу (вказати рік і дату народження, номери телефонів, факсу, електронну адресу).
4.4. Копія  громадянських паспортів кожного футболіста.
4.5. Паспорти футболістів, видані КСРФФ.
4.6. Дві кольорові фотокартки паспортного розміру кожного футболіста.
4.7. Особиста заява гравця зі згодою виступати за лігову команду ГО «КСРФФ».
5. Заявка команди проводиться згідно з графіком, затвердженим КСРФФ.
6. Клуб, який не подав заявкову документацію відповідно до вимог ст. 9, до змагань не допускається.
7. Клуб, який має заборгованість перед КСРФФ, до заявки не допускається.
8.Зміна назви команди відбувається за офіційним поданням клубу і затверджується Комітетом проведення змагань після перерахування на рахунок КСРФФ грошового внеску у сумі 500 (п’ятсот) грн. Рішення комітету щодо зміни назви команди затверджується Виконкомом КСРФФ.
9. Клуби, які вперше братимуть участь в змаганнях під егідою ГО «КСРФФ», повинні сплатити одноразовий вступний внесок в розмірі 1000 (одна тисяча) грн.
10. Заявочна компанія в ГО «КСРФФ» проводиться з дотриманням, встановлених ГС «ФФУ» та ГС «КОФФ», правил, зокрема, правила «один гравець – одна команда».
11. Відмова команди від участі в змаганнях під егідою ГО «КСРФФ» повинна бути підтверджена офіційним листом.
12. В змаганнях під егідою ГО «КСРФФ» дозволена участь гравців, не молодших за 16 років, за виключенням змагань, які організовує комітет дитячо-юнацького футболу ГО «КСРФФ». 
 
Стаття 10. Місця проведення змагань.
1. Матчі районних змагань з футболу проводяться на полях, допущених Виконкомом КСРФФ. Прийом футбольних полів проводиться відповідною комісією Виконкому КСРФФ не пізніше  як за тиждень до початку змагань.
2. За форс-мажорних обставин право прийняття рішення щодо зміни місця і/або дати проведення матчу належить Комітету проведення змагань.
3. На стадіонах забороняється розміщення реклами тютюнових та алкогольних компаній.
4. Команда гостей несе відповідальність за дотримання порядку та збереження майна в спеціально відведених для неї приміщеннях і/або ділянках стадіону і зобов’язана, у разі пошкодження його, відшкодувати збитки клубу господарів. Інформацію про це надає офіційний спостерігач  матчу, а суму компенсації визначає комісія, спеціально призначена КСРФФ.
5. Одночасно не може проходити більше п’яти офіційних матчів під егідою ГО «КСРФФ».
 
 Стаття 11. Обов'язки клубу-господаря поля щодо підготовки стадіону до матчу.
1. Клуб-господар поля та адміністрація стадіону зобов'язані:
1.1. Підняти на флагштоках стадіону Державний Прапор України.
1.2. Надати футбольне поле встановлених розмірів згідно з Правилами гри в футбол.
1.3. Забезпечити команди,  арбітрів, спостерігача арбітражу:
- роздягальнями, душовими кабінами з гарячою водою, а також арбітрів та спостерігача арбітражу чаєм, питною водою;
- місця для керівників команд і запасних гравців, а також для спостерігача арбітражу;
- розмітку технічного майданчика;
- необхідний для гри інвентар, в тому числі обов’язково три ігрові м’ячі;
- умови для проведення відеозапису матчу гостями;
- чергування лікаря та правоохоронців (стюардів);
- оперативний телефонний зв'язок з КСРФФ для спостерігача арбітражу.
1.4. Виключити можливість присутності сторонніх осіб у кімнаті арбітрів. Крім арбітрів, у ній має право перебувати тільки делегат-спостерігач арбітражу.
1.5. Забезпечити охорону громадського порядку та охорону учасників змагань, офіційних осіб і глядачів до, під час та після закінчення матчів, а також подбати про роботу на матчі стюардів і професійних медиків.
2. За воротами команд під час матчу можуть перебувати тільки представники ЗМІ та юні футболісти, які подають м'ячі.
 
Стаття 12. Забезпечення громадського порядку та безпеки на стадіоні.
1. Клуб-господар поля несе відповідальність за громадський порядок та безпеку до, під час і після матчу на стадіоні та прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону.
2. Клуб-господар поля зобов'язаний призначити на домашній матч особу з числа працівників клубу, відповідальну за безпеку учасників змагань та дотримання громадського порядку на стадіоні, інформувати про це бригаду арбітрів і спостерігача  та  забезпечити присутність необхідної  кількості осіб з числа представників клубу, достатній для протидії порушенням громадськогопорядку та забезпечення охорони глядачів і учасників змагань на стадіоні. У випадку недостатніх заходів щодо дотримання безпеки   арбітр  має право не проводити матч, а до клубу (команди господаря) застосовуються дисциплінарні санкції в розмірі 500(п’ятсот)  грн.          
3. У разі незабезпечення необхідних умов для проведення матчу, передбачених ст.ст. 11, 12, до клубу-господаря застосовуються штрафні та дисциплінарні санкції -  аж до зарахування поразки (зняття турнірних очок).
4. Учасники змагань та глядачі не повинні припускатися проявів дискримінації і/або расизму, публічних образ, або наклепу у ганебній формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови, політичного і релігійного переконання або етнічного походження, а також будь-яких інших актів дискримінації і/або расизму чи зневаги до кого-небудь. Такі дії підпадають під застосування дисциплінарних санкцій у контексті статті 21 Дисциплінарних правил ФФУ. (Строки відсторонення та розміри дисциплінарних санкцій у вигляді обов'язкового грошового внеску визначає Контрольно – дисциплінарний комітет).
 
Стаття 13. Визначення місць команд у турнірній таблиці.
1. За перемогу команді нараховується 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку очки не нараховуються. У випадку неявки команди на гру за рішенням контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) КСРФФ команді, що не з’явилася на гру зараховується технічна поразка з рахунком 0:3, у випадку повторної неявки на гру  команді зараховується технічна поразка з рахунком 0:3 та встановлюється грошовий штраф у розмірі 500 грн. У випадку трьох неявок на гру без поважних причин впродовж одного турніру – команда за рішенням КДК знімається з турніру. За будь-яку неявку без поважної причини з команди – учасника змагань під егідою ГО «КСРФФ» рішенням КДК знімаються три турнірні очки. Термін «поважна причина» знаходиться в компетенції комітету з проведення змагань ГО «КСРФФ». У випадку, якщо команда вчасно не попередила комітет з проведення змагань та команду-суперника про свою неявку, за рішенням КДК ГО «КСРФФ» до такої команди застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді штрафу.
2. Місця команд у чемпіонаті визначаються за такими показниками, здобутими в усіх зустрічах:
- більша кількість набраних очок;
- більша кількість перемог;
- краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
- більша кількість забитих м'ячів.
3. У випадку  рівності показників, зазначених у пункті 2, у двох і більше команд, які не претендують на титул переможця, перевага надається команді, що має кращі результати особистих зустрічей з конкурентом (конкурентами):
- більша кількість набраних очок;
- більша кількість перемог;
- краща різниця забитих і пропущених м'ячів;
- більша кількість забитих м'ячів;
- менша кількість штрафних очок  (1 очко - попередження, 3 очки - вилучення).
За рівності цих показників місця команд визначаються жеребкуванням, яке здійснює  Комітет проведення змагань КСРФФ.
4. Якщо тільки дві команди в будь-якій лізі набрали однакову кількість очок у всіх матчах чемпіонату та першостей, то чемпіон району і переможці ліг визначаються за результатом додаткового («золотого») матчу між такими командами на нейтральному полі, рішення щодо якого приймає Комітет проведення змагань КСРФФ. Якщо основний час матчу закінчується внічию, то призначається серія післяматчевих 11- метрових ударів для визначення переможця.
 
  Стаття 14. Нагородження.
1. Команда, яка посіла перше місце у вищій лізі, отримує звання "Чемпіон Києво-Святошинського району з футболу". Вона нагороджується Кубком та дипломом КСРФФ. Гравці та тренери команди нагороджуються медалями (загалом – 25 медалей).
Команди, які посіли друге і третє місця, нагороджуються дипломами КСРФФ, а гравці та тренери - медалями відповідних ступенів (загалом – 25 медалей).
2. Команда, яка посіла перше місце в першій, другій та третій лізі, отримує звання «Переможця» відповідної ліги та диплом КСРФФ. Гравці та тренери команди нагороджуються медалями (загалом – 25 медалей).
Команди, які посіли друге та третє місця, нагороджуються дипломами КСРФФ, а гравці та тренери - медалями відповідних ступенів (загалом – по 25 медалей).
3. Команда-переможниця відкритого Кубка району нагороджується перехідним Кубком, вимпелом, дипломом КСРФФ. Команда-фіналіст нагороджується дипломом та вимпелом КСРФФ. Гравці нагороджуються медалями відповідних ступенів (загалом – по 25 медалей).
4. Арбітри та делегат КСРФФ, що проводили фінал Кубка Києво-Святошинського району, нагороджуються дипломами.
 
                Стаття 15. Перехід команд із ліги в лігу за підсумками змагань.
1. Команда, що виборола звання "Чемпіон району", отримує право на участь у чемпіонаті та розіграші Кубка області.
2. Команди, які посіли три останні місця в вищій лізі, переходять до першої ліги. 
3. Команди, що посядуть призові місця в календарних змаганнях в першій лізі,  переходять у вищу лігу.  Команди, які посіли три останні місця в першій лізі, переходять до другої  ліги.
4. Команди, що посядуть призові місця в календарних змаганнях в другій лізі, переходять у першу лігу. Команди, які посіли три останні місця в другій лізі, переходять до третьої ліги.
5. Команди, що посядуть призові місця в календарних змаганнях в третій лізі, переходять у другу лігу.
6. Якщо хтось з призерів першої, другої та третьої ліги відмовиться від підвищення в ранзі, то вакансію у вищій, першій та другій лізі має заповнити одна з команд, що фінішує наступною за призерами першої, другої та третьої ліги, і висловить відповідне бажання.
 
                   Стаття 16. Неявка команди на матч.
1. Команді, яка не з'явилася на календарний або кубковий матч офіційних турнірів Києво-Святошинського району, або запізнилася без поважної причини (поважна причина -  виключно форс – мажорна ситуація), зараховується поразка (0:3), команді-суперниці - перемога (3:0), а до команди, яка не з'явилася на матч і не повідомила про це в установлені строки, застосовуються штрафні  санкції і вона зобов’язана відшкодувати клубу – супернику реальні затрати на організацію та проведення матчу, який не відбувся, а також дисциплінарні санкції. З команди, яка без поважних причин не з’явилася на офіційну гру під егідою ГО «КСРФФ»,  в обов’язковому порядку знімаються три турнірні очки.
2. Якщо обидві команди не з'явилися на матч чемпіонату Києво-Святошинського району, то їм зараховується поразка (0:3), а до клубів застосовуються дисциплінарні та штрафні санкції.
 
Стаття 17. Виключення команди зі змагань.
1. Якщо команда, яку виключили зі змагань, провела половину і більше  матчів, то їй  зараховуються  поразки  в  матчах,  які  залишились  (0:3), а командам-суперницям зараховуються перемоги (3:0); якщо менше половини матчів - результати анулюються.
2. Залишок суми заявкового грошового внеску команди, яку виключено зі змагань, зараховується у фонд розвитку КСРФФ.
 
  Стаття 18. Правонаступність.
1. У випадку зміни власника клубу або його реорганізації (виділення футбольної команди - структурного підрозділу клубу, на базі якого створюється новий клуб; перетворення клубу в установу іншої організаційно-правової форми), а також за умови передання клубом своїх прав і обов'язків учасника змагань з футболу в Києво-Святошинському районі, новий клуб, який бажає стати правонаступником, повинен подати до КСРФФ такі документи:
1.1. Договір про правонаступність.
1.2. Нотаріально завірені копії установчих документів нового власника клубу.
1.3. Письмові зобов'язання нового власника клубу:
а) про прийняття на себе боргів попереднього власника клубу перед КСРФФ;
б) про прийняття на себе зобов'язань попереднього власника клубу перед футболістами, тренерами, іншими працівниками клубу.
2. Тільки за дотримання вимог пункту 1 статті 18 новий клуб отримує право на участь у змаганнях Києво-Святошинського району і на компенсацію від професійних клубів за підготовку футболістів.
 3. Процедура реєстрації клубу здійснюється відповідно до вимог Статуту КСРФФ.
4. Новий клуб – учасник офіційних районних змагань має перерахувати на рахунок КСРФФ обов’язковий вступний внесок у сумі 1 000 грн (одна тисяча).
 
Стаття 19. Участь та заміна футболістів у матчах.
1. При проведенні матчів чемпіонату, Кубка та Суперкубка  Києво-Святошинського району офіційна особа клубу повинна друкованими літерами вписати до листа Рапорту арбітра прізвища та імена не більше 20 футболістів (11 основних і 9 запасних), а також не більше трьох офіційних осіб та лікаря команди..
2. Офіційна особа команди зобов'язана за 30 хв. до початку матчу надати арбітру Паспорти футболістів та заповнений лист Рапорту арбітра із зазначеними прізвищами і номерами кожного з футболістів та підписами капітана і офіційної особи команди.
3. Після того, як арбітр отримав лист Рапорту арбітра, за умови, що матч не розпочався, діють такі положення:
а) якщо будь-хто з одинадцяти футболістів, зазначених у листі Рапорту
арбітра, не має можливості розпочати матч у стартовому складі, його/їх може замінити будь-який футболіст з числа запасних, внесених до Рапорту арбітра. Така заміна скоротить кількість запасних футболістів;
б) якщо будь-хто з 9 запасних футболістів, зазначених у листі Рапорту арбітра, не має можливості взяти участь у матчі, його/їх замінити не можна;
в) якщо воротар, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, не має можливості взяти участь у матчі, він може бути замінений іншим воротарем команди, прізвище якого не було внесено до листа Рапорту арбітра, до фактичного початку гри.
4. Футболіст, прізвище якого внесено до листа Рапорту арбітра, вважається учасником матчу, навіть якщо він не виходив на заміну.
5. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо не брав участі у матчі, до клубу застосовуються штрафні санкції (100 грн).
6. За внесення до листа Рапорту арбітра прізвища відстороненого від участі в матчах або незаявленого футболіста, у разі, якщо цей футболіст безпосередньо брав участь у матчі (виходив на футбольне поле), команді зараховується поразка (0:3), а команді-суперниці - перемога (3:0). Якщо у матчі перемогла команда-суперниця, тоді рахунок залишається незмінним, а команда, що порушила регламент, зобов’язана сплатити штраф (100 грн) у будь – якому випадку.
 7. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, але ці футболісти безпосередньо не брали участь у матчі, то до обох клубів застосовуються дисциплінарні  та штрафні санкції (100 грн.).
8. Якщо до листа Рапорту арбітра у складах обох команд внесені прізвища відсторонених від участі в матчах або незаявлених футболістів, і ці футболісти безпосередньо брали участі у матчі (виходили на футбольне поле), то обом командам зараховується поразка (0:3), а також на них накладається штраф (100 грн.).
9. Якщо ситуації, зазначені в пункті 8 статті 19, виникли у фіналі Кубка Києво-Святошинського району, додатковому матчі для визначення чемпіона Києво-Святошинського району чи матчі за Суперкубок Києво-Святошинського району, то результат матчу анулюється і він проводиться повторно. Дату проведення повторного матчу визначає Комітет з проведення змагань.
10. До клубів, які порушили пункти 6,8 статті 19, застосовуються дисциплінарні санкції.
11. Футболіст, прізвище якого не внесено до листа Рапорту арбітра, не має права брати участь у матчі.
12. Запасні футболісти, а також не більше 3 офіційних осіб команди, прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу повинні перебувати на місцях, відведених для них у технічному майданчику.
13. Особи, прізвища яких не внесені до листа Рапорту арбітра, під час матчу не мають права перебувати у технічному майданчику.
14. Розминка запасних футболістів під час матчу дозволяється біля кутового флагштока за лінією воріт своєї команди, або за першим асистентом арбітра. Одночасно розминку можуть проводити не більше трьох футболістів від кожної команди у формі, яка відрізняється за кольором від форми учасників матчу та арбітрів.
15. У матчі дозволяється заміна не більше дев’яти футболістів.
16. Заміни проводяться з числа футболістів, прізвища яких внесені до листа Рапорту арбітра.
17. Участь футболістів-легіонерів (які не мають громадянства України) у змаганнях Києво-Святошинського району дозволяється за наявності міжнародного трансферного сертифікату.
18. Якщо під час ігрової розминки голкіпер команди отримав травму, яка не дозволяє йому взяти участь в матчі, його команда має право внести в рапорт арбітра ще одного запасного голкіпера.
 
Стаття 20. Вимоги до екіпірування футболіста.
1. Ігрова форма футболіста складається з футболки, шортів, гетрів, щитків та взуття.
2. Кольори футболок футболістів команд не повинні збігатися. Якщо форма команд схожа за кольором, змінити її (на вимогу арбітра) повинна команда-господар.
3. Кольори футболок гравців команд не повинні збігатися з кольорами футболок арбітрів.
4. Колір футболки воротаря повинен відрізнятися від кольору футболок інших футболістів обох команд.
5. Футболка повинна мати короткі (до нижньої третини плеча) або довгі рукави.
6.Термошортики мають бути однакового кольору з шортами. Вони не повинні досягати верхньої частини коліна.
7.  Номери на футболках футболістів повинні відповідати номерам, за якими прізвища футболістів внесено до Рапорту арбітра.
8. Номери на футболках повинні розміщуватися по центру зі спини. Висота номера повинна бути від двадцяти п'яти см до тридцяти п'яти см, ширина - не менше двадцяти см. Ширина смуги номера - не менше трьох см. На смугастих футболках номери наносяться на однокольоровому прямокутнику.
9. Номери на шортах розміщуються спереду в будь-якому місці з правого або лівого боку. Висота цих номерів - від десяти до п'ятнадцяти см.
10. Всі номери повинні бути одного кольору, контрастно відрізнятися від кольору футболки (шортів) і не містити в собі елементів реклами або дизайну.
11. Реклама спонсора або товару розміщується тільки спереду футболки. Рекламні підписи можуть бути будь-якого кольору, а за висотою - не більше десяти см.
12. Реклама тютюнових та алкогольних компаній на екіпіруванні футболіста не дозволяється.
13. На  рукаві футболки має бути емблема КСРФФ.
 
 Стаття 21. Порядок прийому команди-суперника клубом-господарем поля.
1. Клуб гостей повинен не пізніше, ніж за один день до прибуття команди, повідомити клуб-господар поля про дату, час прибуття та кількісний склад делегації.
У разі несвоєчасного виконання цих вимог претензії клубу гостей не приймаються.
2. Офіційна особа клубу-господаря поля зобов'язана зустріти команду гостей та погодити програму перебування.
3. Протягом усього часу перебування команди гостей у населеному пункті клуб-господар поля несе відповідальність за її безпеку, залучаючи для цього відповідні служби.
4. У разі ігнорування офіційними особами команди гостей пропозицій клубу-господаря поля щодо гарантій безпеки, в тому числі майнової, паркування автотранспортних засобів у не відведених для цього місцях, клуб-господар поля не несе відповідальність за завдані збитки.
5. Клуб – господар зобов’язаний повідомити про місце та час проведення матчу команду суперника та куратора чемпіонату не пізніше середи.
 
Стаття 22. Відповідальність клубу, керівників та футболістів.
1. Керівники, футболісти, тренери та інші фахівці клубу, які беруть участь у змаганнях, повинні виконувати всі вимоги Регламенту, виявляючи при цьому високу дисципліну, організованість, толерантність до офіційних осіб, делегата (інспектора), арбітрів, суперників, представників засобів масової інформації та глядачів.
2. Клуб несе відповідальність за поведінку футболістів та офіційних осіб своєї команди (клубу). Керівники клубу, тренери не мають права втручатися в дії делегата (інспектора) та арбітрів.
3. Клуб несе відповідальність за забезпечення правопорядку на стадіоні до, під час та після матчу.
4. За невиконання (порушення) вимог Статутів КСРФФ, КОФФ та ФФУ, Регламенту, інших нормативних документів до клубу і/або офіційних осіб, футболістів застосовуються дисциплінарні  та штрафні санкції (до 1000 гривень включно).
5. Кожний клуб – учасник змагань зобов’язаний організувати та провести семінар з правил гри за участю представників Комітету арбітрів КСРФФ для тренерів і гравців команди.
 
            Стаття 23. Офіційна процедура перед початком та після закінчення матчу.
1.  Перед початком матчу футболісти обох команд розташовуються  обличчям до центральної трибуни. Арбітри розташовуються між командами. Футболісти та арбітри вітають глядачів підняттям рук над головою.
2. Футболісти команди гостей, розташовані зліва від арбітрів, проходять повз арбітрів і команду господарів поля, вітаючи кожного рукостисканням, після чого повертаються на початкову позицію, проходячи за футболістами команди господарів поля та арбітрами.
3. Футболісти команди-господаря поля проходять повз арбітрів, вітаючи кожного рукостисканням, і повертаються на початкову позицію, проходячи за арбітрами.
4. Після привітання арбітр шляхом жеребкування з капітаном команди гостей визначає право вибору воріт.
5. Після закінчення матчу команди розташовуються в центрі поля поруч з арбітрами. Капітани команд рукостисканням дякують арбітрам за проведений матч.
 
              Стаття 24. Обов'язки клубу-господаря поля з прийому делегата (спостерігача арбітражу) та арбітрів.
1. Призначити відповідальну особу за безпеку делегата (спостерігача арбітражу) та арбітрів.
2. Проінформувати про систему безпеки команд, їх майна та місця паркування автотранспортних засобів.
3. Надати делегату (спостерігачу арбітражу) місце, яке забезпечує комфортні умови для виконання своїх обов'язків під час матчу, а також телефон для оперативної передачі інформації про матч до КСРФФ.
4. Забезпечити роботу на матчі професіонального лікаря та відповідальних від клубу за безпеку учасників матчу. Матч не розпочинається без присутності професіонального лікаря.
 
                Стаття 25. Апеляційний лист. Порядок подання. Розгляд.
1. Офіційна особа клубу зобов'язана відразу після закінчення матчу попередити делегата (спостерігача арбітражу) та арбітра про подання апеляційного листа. Відповідна заява про подання апеляційного листа підписується головним тренером (начальником команди) і передається делегату (спостерігачу арбітражу) або арбітру матчу, який зобов'язаний проінформувати про це команду-суперницю та КСРФФ. Делегат або арбітр повинен направити до КСРФФ цю заяву. Клуб повинен протягом 24 годин після закінчення матчу направити обґрунтований апеляційний лист до КСРФФ.
2. Апеляційний лист  на невідповідність Правилам гри розмірів воріт і/або розмітки футбольного поля подається у письмовій формі арбітру не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку матчу.
3. Не приймається до розгляду несвоєчасно поданий апеляційний лист, а також, якщо він поданий на рішення арбітра протягом матчу в таких випадках:
а) призначення (не призначення) вільного, штрафного або одинадцятиметрового удару;
б) визначення положення "поза грою";
в) визначення виходу м'яча за межі поля і надання права введення м'яча у  гру;
г) зараховане або не зараховане взяття воріт;
д) попередження або вилучення футболіста з поля.
4. Апеляційний лист приймає Комітет проведення змагань і передає на розгляд Контрольно – дисциплінарного комітету.
5. Апеляційні листи розглядаються КДК після перерахування грошового внеску на р/р КСРФФ у розмірі 300 грн. Якщо апеляційний лист  задоволений,  внесок повертається команді - ініціатору. Апеляційний лист не розглядається, якщо вказаний внесок не перерахований протягом 3 діб після подання.
                              
                Стаття 26. Фінансові умови.
1. Клуб несе витрати, пов'язані з участю його команди у змаганнях.
2. Для відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням змагань, Виконком КСРФФ затверджує суми та терміни сплати клубами річних заявкових грошових внесків, що перераховуються на р/р КСРФФ.
3. Сума річного заявкового грошового внеску клубу становить:
а) вища ліга  – 17000 грн; б) перша ліга – 16000 грн.;  в) друга ліга – 15000 грн; г) третя ліга – 14000 грн; д) Кубок району – 500 грн за заявку та 840 грн за кожний етап Кубку.
4. Індивідуальні внески за участь сплачуються в таких розмірах:
- за кожного з 30 гравців, внесених до заявки команди - 20 грн
 - за кожного гравця, заявленого понад вказану кількість футболістів, клуби перераховують до КСРФФ 100 грн. індивідуального внеску.
5. Оплата арбітражу та роботи спостерігача:
Вища ліга:
Арбітр – 400 грн., асистенти арбітра – 220 грн.
Перша ліга:
Арбітр – 350 грн., асистенти арбітра – 200 грн.
Друга ліга:
Арбітр – 320 грн., асистенти арбітра – 190 грн.
Третя ліга:
Арбітр – 290 грн., асистенти арбітра – 180 грн.
Кубок:
Арбітр – 400 грн., асистенти арбітра – 220 грн.
Суперкубок
Арбітр – 400 грн., асистенти арбітра – 220 грн.
               
Спостерігач арбітражу  – 400 грн
 
6. Інші фінансові зобов’язання, у тому числі й сума обов’язкового внеску на популяризацію чемпіонату району в офіційних ЗМІ (інтернет – сайт, преса), визначаються спеціальними доповненнями, прийнятими виконкомом, які є невід’ємною частиною Регламенту (пункт 2 ст.44).
7. Заявкові грошові внески перераховуються за такими реквізитами:
«Києво-Святошинська районна федерація футболу» (КСРФФ), ід. код 25979226,
розрахунковий рахунок №26006000034958 (UAH) в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023. При оплаті вказати «безповоротна фінансова допомога на проведення районних змагань з футболу» або «витрати на проведення районних змагань з футболу згідно положення від 10 квітня 2018 року (для бюджетних установ)».
 
ГЛАВА IV. АРБІТРАЖ
 
                  Стаття 27. Здійснення арбітражу.
1. Арбітраж здійснюється відповідно до Правил гри, змін і доповнень до них, затверджених ФІФА.
2. Арбітраж здійснюють арбітри, рекомендовані Комітетом арбітрів КСРФФ і затверджені Виконкомом КСРФФ для проведення матчів у відповідних лігах Києво-Святошинського району.
 
Стаття 28. Призначення арбітрів.
1. На кожний матч призначаються арбітр, який наділяється виключними повноваженнями щодо застосування та трактування Правил гри, а також два асистенти арбітра.
2. Призначення проводить Комітет арбітрів КСРФФ.
3. Прохання клубів або інших організацій щодо призначення або заміни арбітрів, призначених на матч, до розгляду не приймаються.
4. У випадку неявки арбітрів, матч проводять найбільш кваліфіковані арбітри (села, міста чи району) з числа затверджених виконкомом КСРФФ.
5. Кожний клуб зобов’язаний організувати і провести до початку сезону навчальний семінар – практикум з правил гри для футболістів і тренерів.
 
Стаття 29. Обов'язки та функції арбітрів.
1. Прибути до міста (села, селища) не пізніше, ніж за 45 хвилин до початку матчу.
2. У разі неможливості прибути на матч потрібно негайно повідомити про це телефоном, факсом або телефонограмою Комітет арбітрів КСРФФ і куратора турніру.
3. За відсутності делегата (спостерігача арбітражу), у разі неприбуття команди на матч, одразу повідомити про це КСРФФ.
4. Оглянути футбольне поле, оцінити його стан за п'ятибальною шкалою та зробити відповідний запис у Рапорті арбітра. У разі непридатності футбольного поля арбітр приймає рішення про неможливість проведення матчу.
5. Разом  з офіційними особами команд визначити кольори ігрової форми так, аби
 не збігалися кольори футболок, шортів та гетрів суперників.
6. У разі відсутності делегата перевірити наявність в адміністрації стадіону документації, згідно з вимогами Регламенту та прийняти рішення щодо можливості проведення матчу.
7. Перевірити відповідність "Паспортів футболістів" з прізвищами занесених до командної заявки та рапорту арбітра гравців.
8. Забезпечити контроль за перебуванням футболістів, тренерів та офіційних осіб у технічному майданчику під час матчу.
9. Після закінчення матчу протягом тридцяти хвилин оформити Рапорт арбітра.
10. У Рапорті арбітра викласти інформацію про всі дисциплінарні санкції, що прийняті щодо футболістів і/або тренерів, офіційних осіб клубів і про будь-які інциденти, що виникли під час та після матчу.
11. Не пізніше 30 хв після закінчення матчу, арбітр зобов’язаний повідомити по телефону куратору КСРФФ результат матчу. Рапорт арбітра протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати на електрону пошту КСРФФ Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. та рекомендованим листом за адресою: 03135, м. Київ пр. Перемоги 126, 1 поверх каб.9.
12. У випадку надзвичайних обставин, неможливості проведення матчу з метеоумов або з інших причин, які, на думку арбітра, небезпечні для здоров'я гравців, матч повинен бути перенесений на інший стадіон або відмінений. Рішення про неможливість проведення матчу виносить арбітр разом з делегатом матчу. Місце і дату проведення зустрічі в цьому випадку визначає Комітет проведення змагань КСРФФ.
 
ГЛАВА V. ІНСПЕКТУВАННЯ
               Стаття 30. Здійснення інспектування.
1. Інспектування здійснюють делегати (спостерігачі арбітражу), рекомендовані Комітетом  арбітрів КСРФФ і затверджені Виконкомом КСРФФ для виконання своїх функцій у відповідних лігах Києво-Святошинського району
 
 Стаття 31. Призначення делегатів (спостерігачів арбітражу).
1. Призначення делегатів (спостерігачів арбітражу) проводить Комітет арбітрів КСРФФ.
2. У разі неявки делегата на матч його заміну здійснює Комітет арбітрів КСРФФ.
3. Прохання клубів або інших організацій про заміну делегата, призначеного на матч, до розгляду не приймаються.
 
Стаття 32. Обов'язки делегата (спостерігача арбітражу).
1. Прибути до міста (села, селища) не пізніше, ніж за 45 хвилин до початку матчу.
2. У випадку неможливості прибути на матч одразу повідомити про це телефоном, факсом або телефонограмою Комітет арбітрів КСРФФ і куратора турніру.
3. Провести інспекцію стадіону (стан футбольного поля та його готовність до матчу, включаючи розмітку поля, розміри воріт, кутових флагштоків),роздягалень команд, кімнат арбітрів, делегата (інспектора), засобів надання першої медичної допомоги. Арбітр, асистенти арбітра та резервний арбітр повинні брати участь в інспекції футбольного поля спільно з делегатом (спостерігачем арбітражу).
4. Перевірити наявність документів, які засвідчують готовність стадіону до проведення матчу:
а) акту (сертифікату) комісії з контролю за станом спортивних споруд;
б) паспорту стадіону, зареєстрованого КСРФФ;
5. У разі відсутності вказаних документів і/або невиконання вимог, установлених Регламентом, терміново повідомити про це КСРФФ і вжити всіх необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків у підготовці стадіону до матчу.
6. У разі серйозних порушень Регламенту прийняти рішення про відміну матчу, попередньо повідомити про це КСРФФ.
7. У разі відсутності правоохоронних органів(стюардів) і/або медичних працівників на стадіоні, спостерігач арбітражу і арбітр повинні зробити відповідний запис у протоколі арбітра.
8. У разі не прибуття команди на матч терміново повідомити про це куратора турніру.
9. Якщо арбітр не може виконувати свої функції - прийняти рішення про його заміну одним із асистентів арбітра, на місце якого відповідно призначити асистента арбітра з числа затверджених місцевою федерацією (комітетом) арбітрів (асистентів арбітра).
10. Заповнити Рапорт делегата (спостерігача арбітражу) з повним, об'єктивним відображенням усіх обставин організації матчу, інцидентів, що виникли до, під час та після його проведення, виставити оцінки арбітрам на підставі методичних вказівок і особистого аналізу. 
11. Оперативно, упродовж півгодини після закінчення матчу, проінформувати куратора турніру про технічні результати матчу та інциденти, що мали місце до, під час і після матчу
12. Рапорт делегата (спостерігача арбітражу), а за потреби – ще й додатковий Рапорт протягом 24 годин після закінчення матчу надіслати до КСРФФ на електрону пошту КСРФФ Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. та рекомендованим листом за адресою: 03135, м. Київ, пр. Перемоги 126, 1 поверх каб.9.
 
Стаття 33. Повноваження спостерігача  та наглядової комісії.
1. Спостерігач  контролює організацію проведення матчу, дотримання вимог Регламенту, відповідних документів КСРФФ з питань забезпечення громадського порядку і безпеки на стадіоні та прилеглій території до, під час і після матчу.
2. Оцінює професійні дії арбітрів під час проведення матчу.
 
ГЛАВА VI. ПЕРЕХОДИ ФУТБОЛІСТІВ ІЗ КЛУБУ В КЛУБ
 
Стаття 34. Статус футболіста-аматора.
1. Футболісти, які беруть участь у змаганнях під егідою КСРФФ, мають статус футболіста-аматора.
2. Аматором є футболіст, який не одержує винагороди, крім компенсації фактичних витрат, пов'язаних з його діяльністю у футболі. Допускається компенсація витрат на харчування, проїзд і розміщення під час змагань та на екіпірування, страхування і підготовку.
3. Футболіст-професіонал не може брати участь у змаганнях аматорського футболу.
 
Стаття 35. Переходи футболістів.
1. Футболіст має право на перехід до іншого клубу в перерві чемпіонату.
2. Переходи та дозаявки футболістів у післяреєстраційні періоди не дозволяються, за винятком дозаявки воротаря у випадку форс-мажорної ситуації.
3. Перехід футболіста можливий у випадку згоди всіх зацікавлених сторін (футболіст, попередній та новий клуби).
4. Усі спірні питання, що стосуються переходу футболістів, розглядає КДК КСРФФ у п’ятиденний термін.
5. Футболіст, який відсторонений від участі в матчах, у випадку переходу відбуває залишок відсторонення в новому клубі.
               
 
Стаття 36. Поновлення статусу футболіста-аматора.
Футболіст-професіонал може бути класифікований як футболіст-аматор тільки після закінчення терміну тридцяти днів від припинення діяльності в статусі професіонала. Вказаний термін визначається від дати, коли футболіст брав участь в останньому для нього календарному матчі як професіонал.
 
Стаття 37. Реєстрація, заявка та допуск футболістів до участі у змаганнях.
1. Футболіст, який бажає брати участь у змаганнях КСРФФ як футболіст -аматор, повинен бути зареєстрований та заявлений КСРФФ.
2. Реєстрація футболіста полягає у видачі "Паспорта футболіста".
3. Тільки зареєстрований футболіст має право бути заявленим та брати участь у змаганнях під егідою КСРФФ.
4. Футболіст може бути зареєстрований протягом одного року (змагального сезону) щонайбільше у трьох клубах. Протягом цього періоду футболіст має право виступити в офіційних змаганнях тільки за два клуби, але водночас – ні.
 
Стаття 38. Порядок видачі "Паспорта футболіста".
1. Видачу "Паспорта футболіста" проводить КСРФФ.
2. Футболіст, який не має "Паспорта футболіста", до змагань не допускається та не може бути заявлений за клуб.
 
 Стаття 39. Порядок виклику та відрядження футболіста до збірної КСРФФ.
1. Футболіст, член збірної команди Києво-Святошинського району, в обов'язковому порядку відряджається клубом до збірної команди на матчі:
а) дати яких вказані в Єдиному календарі спортивно-масових заходів Управління з питань фізичної культури та спорту;
б) всі матчі, щодо яких діє необхідність відряджати футболістів на основі спеціального рішення КСРФФ.
2. Усі витрати з відрядження та участі футболіста в змаганнях у складі збірної Києво-Святошинського району несе Управління з питань фізичної культури та спорту.
 
ГЛАВА VIІ. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
 
  Стаття 40. Перелік штрафних санкцій, що застосовуються КДК КСРФФ.
1. У випадку неетичної або хуліганської поведінки футболіста на змаганнях (нецензурні вислови, образи футболістів, арбітрів, офіційних осіб, бійка, навмисне завдання травм супернику), Контрольно-дисциплінарний комітет КСРФФ накладає на даного футболіста та клуб дисциплінарні та штрафні санкції.
2. Перелік штрафних санкцій, що застосовуються Контрольно-дисциплінарним комітетом КСРФФ :
2.1 стосовно команд: попередження, суворе попередження, анулювання результату матчу, присудження команді технічної поразки 3:0, перегравання матчу на нейтральному полі, позбавлення турнірних очок, дискваліфікація стадіону, виключення зі складу учасників змагань, грошовий штраф, переведення в нижчу лігу. Зазначені санкції можуть бути застосовані:
- за самовільне залишення поля і відмову продовжити гру,
- за неявку команди на гру,
- за провокаційні дії футболістів, команди чи офіційнихосіб, що викликали безладдя на стадіоні, на футбольному полі або на прилеглій території, в тому числі за масову бійку,
- за неетичну, некоректну, неспортивну поведінку футболістів та офіційних осіб команди до,під час та після гри,
- за внесення до рапорту арбітра незаявленного або дискваліфікованого футболіста, за участь в грі футболіста, невнесеного в рапорт арбітра, а також за виявлену„підставу”футболіста,
- за систематичну грубу, з ризиком нанесення травми супернику, поведінку футболістів команди,
- за непідготовку футбольного поля до гри, відсутність інвентаря та персоналу, необхідного для проведення гри,
- за систематичне спізнення команди на гру,
- за надання фіктивних документів з оплати заявочних внесків,
- за несплату заявочних та членських внесків,
- за грубее порушення вимог та положень регламенту та невиконання рішень виконкому і профільних комітетів КСРФФ,
- за несанкціоновану КСРФФ участь в офіційних турнірах, що проводяться під егідою інших юридичних або фізичних осіб,
- за несвоєчасне подання заявочної документації,
- за участь у грі футболістів та офіційних осіб команди в нетверезому стані,
     - за хуліганські дії болільників команди,
     - за проведення гри з порушенням правил спортивної етики, в тому числі за проведення чи спробу проведення „договірних” матчів, за прояви расизму або інші факти приниження людської гідності,
     - за факт підкупу чи спробу підкупу арбітрів чи інспектора матчу, офіційних осіб КСРФФ.
2.2. стосовно футболістів: дискваліфікація (пропуск матчів) за провини, допущені під час матчів районних змагань з футболу. Дискваліфікація може бути як умовною, так і безумовною.
За попередження, отримані в матчах,- згідно п. 10.4 регламенту. За вилучення за два попередження в одному матчі, за «фол останньоїнадії» - 1 гра. За демонстративнунезгоду з рішеннямарбітра- до 3 ігор. За навмисний удар суперника в грі, грубийнапад, стрибокдвома ногами на суперника - до 4 ігор.
За грубугру з ризикомнанесеннятравмисупернику - до 5 ігор. За образу, образливі жести та нецензурнівирази на адресу партнера, суперника, арбітра, асистентаарбітра, офіційнихосіб, глядачів - до 6 ігор, За удар будь-кого з вищепереліченихосібпіслязупинкигри та, якщоцей удар маєнавмисний характер, і на протязігри - до 8 ігор. За грубугру з нанесеннямважкоїтравми та замасовубійку - до 10 ігор, за хуліганськідіїщодо будь-кого на стадіоні з нанесеннямтілеснихпошкоджень, приміненняфізичноїсили, побиття будь-кого з учасників матчу в грубійформі, спробу фізичного впливу на бригаду арбітрів чи делегата матчу, вживання заборонених речовин (допінгу) – відлученнявід гри в футбол в матчах під егідою КСРФФ на півроку, один рік або на невизначений строк.
2.3. стосовно арбітрів: позбавлення частини гонорару за матч, позбавлення гонорару за матч, відлучення від обслуговування матчів на певний строк, відмова від послуг арбітра.
2.4. Розмір грошового штрафу не може бути вищим за 1000 (одну тисячу) гривень. Дисциплінарна санкція у вигляді грошового штрафу може застосовуватись лише до команд.  Рішення про застосування фінансової санкції приймає КДК КСРФФ. Отримані кошти направляються на розвиток КСРФФ. Команди, які не сплатили грошовий штраф, накладений на них за рішенням КДК КСРФФ, на протязі одного місяця з дня винесення такого рішення, не допускаються до наступних змагань.
               
Стаття 41. Облік дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром.
1. У разі  застосування арбітром дисциплінарних санкцій враховуються всі жовті картки, отримані футболістом.
2. Жовті картки та вилучення, які не потребують окремого розгляду на КДК, отримані в ході одного сезону, обліковуються окремо для різних змагань – в чемпіонаті і в кубку облік дисциплінарних порушень гравців ведеться окремо.
3. Вилучення з поля, яке потребує окремого розгляду на КДК  ГО «КСРФФ»,  передбачає дискваліфікацію футболіста в  матчах всіх турнірів під егідою ГО «КСРФФ».
4. При переході футболіста в інший клуб протягом сезону жовті картки не анулюються.
5. Клуб зобов'язаний самостійно вести облік карток, отриманих футболістами, і несе за це відповідальність.
6. Дві жовті картки, отримані в одному матчі, прирівнюються до вилучення. У такому випадку футболіст підлягає відстороненню на один матч без рішення КДК, а раніше отримані попередження не анулюються.
7. Футболіст, який отримав червону картку, не має права брати участь в офіційних матчах до рішення КДК та закінчення терміну його відсторонення. Термін дії відсторонення футболіста від участі в матчах розпочинається з моменту вилучення футболіста з поля.
8.  Футболіст, який не отримав червону картку, але здійснив порушення, що не відображене в Рапорті арбітра, має право брати участь у матчах до рішення КДК.
9. Якщо кількість матчів, на які було відсторонено футболіста, перевищує кількість матчів, які залишилися у поточному сезоні, то відповідна кількість матчів, у яких футболіст не має права брати участі, переноситься на наступний змагальний сезон.
10. За отриманні три жовті картки у чемпіонаті КСРФФ  пропускає наступну гру.
 
Стаття 42. Терміни розгляду заяв та застосування дисциплінарних санкцій.
1. Заяви приймаються до розгляду органами футбольного правосуддя КСРФФ не пізніше 1 місяця від дня здійснення порушення вимог Регламенту.
2.Дисциплінарні санкції застосовуються не пізніше одного місяця від дня виявлення порушення вимог Регламенту.
 
ГЛАВА VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 43. Розгляд і вирішення спірних питань.
1. Розгляд і вирішення всіх спірних питань, які виникають між клубами, офіційними особами та футболістами, здійснюється виключно під юрисдикцією КСРФФ.
 
             Стаття 44. Інші питання.
1. Зміни та доповнення до Регламенту розглядає та затверджує Виконком КСРФФ.
2. Усі додатки до Регламенту є його невід'ємною частиною.
3. Розгляд та прийняття рішень з інших питань, що не врегульовані Регламентом, є виключною компетенцією Виконкому КСРФФ на основі законодавства, вимог ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ та КСРФФ
4. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження Виконкомом КСРФФ і діє до завершення цьогорічного сезону.

1/8 Кубка району сезону 2018 року.


ФК "Джуніорс" (Шпитьки) 2:1 СФК Сокіл (Мих.Рубежівка)
24.04 19:30 "Чемпіон" Ірпінь
Арбітри:  Мельниченко Д., Медведєв А., Фофанов С.

 

Відбулася передсезонна нарада представників команд, які виступатимуть в першості Київської області.


Цього року першість Київщини складатиметься з двох рівнозначних груп і матиме два етапи — груповий та фінальний.

Група "А":
Арсенал-Мала Снітинка (Фастів-Фастівський район), Здвиж (Маковище), Гончарі (Дибинці), СК Беркут-Легіон (Бровари), Динамо (Фастів), Колос (Пустоварівка), Стара Боярка (Боярка), СК Юніор (Макарів).

Група "Б": Бориспіль-Фаворит (Бориспіль), ФК Бородянка, Кристал (Яготин), Альтіс (Копилів), Асканія-Флора (Калинівка), Діназ-2 (Вишгород), ФК Іванків, ФК Макарів. 

Подробнее...

Статистика Футзал 2018

Відеогалерея


ФК Кудрівка-Ірпінь 1:4 ФК Джуніорс (Шпитьки)

Відкриття стадіона Нептун

Summer Cup - 2018

Summer Cup - 2018

 

Фотогалерея


Контакти


м. Київ пр. Перемоги 126, каб. № 9.

тел.(факс) (044) 284-24-25

E-mail: ksrff@ukr.net

пн - 10:00 - 13:00

ср - 17:00 - 19:00

пт - 17:00 - 19:00


Голова КСРФФ:

Чалий Валерій Іванович

050-161-04-47


Заступник голови:

Карабкін Ярослав Станіславович

063-323-41-94


Секретар:

Карабкіна Каріна Вадимівна

093-209-30-81