«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Конференцією КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФУТБОЛУ
Протокол № 5 від «09» листопада 2016 р.

CТАТУТ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»
(нова редакція) м. Київ – 2016 рік

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

При тлумаченні цього Статуту вжиті в ньому терміни слід розуміти таким чином:

  1. ФІФА - Міжнародна федерація футбольних асоціацій.
  2. УЄФА - Європейський союз футбольних асоціацій.
  3. Міжнародна рада - орган футбольних асоціацій, який приймає та змінює правили гри.
  4. ФФУ - Федерація футболу України.
  5. КОФФ - Київська обласна федерація футболу.

6.  КСРФФ - Києво-Святошинська районна федерація футболу.

7. Ліга - об'єднання учасників КСРФФ, заснована на її території, підпорядкована та керована нею.

  1. Учасник – фізична особа, яка приймає безпосередню участь в управлінні КСРФФ та здійснює представництво інтересів одної футбольної команди
  2. Загальні збори - вищий керівний орган управління КСРФФ[А1] .

10. Виконавчий комітет - виконавчий орган КСРФФ, що існує в певному складі згідно з чинним Статутом.           

 

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.     

Стаття 1. Правова форма, повноваження, юридичний статус та адреса.

1. Громадська організація «Києво-Святошинська районна федерація футболу» (далі - КСРФФ) є місцевою незалежною фізкультурно спортивного спрямування громадською організацією, створеною відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про фізичну культуру та спорт».

2. КСРФФ є неприбутковою громадською організацією.

3. Для здійснення цілей та завдань, визначених чинним Статутом, відповідно до свого правового статусу КСРФФ користується всіма правами, встановленими чинним законодавством України, а саме:

3.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав,

3.2.  представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси свої членів в органах державної влади та громадських організаціях,

3.3.  організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні,

3.4. створювати установи та організації,

3.5.  отримувати від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань,

3.6.  вносити пропозиції до органів державної влади й управління стосовно розвитку футболу,

3.7.      поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі,

3.8.      засновувати засоби масової інформації, установи, підприємства, необхідні для
досягнення статутних цілей.

4. Правовою основою діяльності КСРФФ є Конституція України та чинне законодавство України, чинний Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються КСРФФ в межах її статутних повноважень є обов'язковими для всіх членів.

 5. КСРФФ є юридичною особою. . Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, свою символіку.

6. КСРФФ визнає цілі та завдання ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ, керується в своїй діяльності документами зазначених організацій (статутами, інструкціями, рішеннями) та приймає на себе зобов'язання дотримуватися обов'язків, передбачених останніми для регіональних футбольних федерацій.

7. Офіційною назвою КСРФФ є: громадська організація «Києво-Святошинська районна федерація футболу», скорочена назва – «КСРФФ».

8. Юридична та фактична адреса Києво-Святошинської районної федерації футболу визначається за рішенням Виконкому КСРФФ.

 

Стаття 2. Мета, цілі та завдання КСРФФ.

1. Головна мета діяльності КСРФФ - забезпечення та сприяння зростання масовості і рівня футболу в Києво-Святошинському районі на основі консолідації і координації зусиль громадян і організацій, зацікавлених у його розвитку.       

2. Цілі КСРФФ:

2.1. вирішення питань, що стосуються футболу в Києво-Святошинському районі, на засадах демократичного управління. Організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених в розвитку футболу в Києво-Святошинському районі, в дусі миру, взаєморозуміння та чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання, раси та мови;

2.2. забезпечення гідного представництва Києво-Святошинського району в обласному та всеукраїнському футбольному співтоваристві;

2.3. впровадження та поширення єдиної політики розвитку футболу;

2.4. дотримання єдиних принципів дисциплінарної практики щодо всіх членів КСРФФ;

2.5. вдосконалення системи підготовки футболістів і методології гри в футбол;

2.6. створення в установленому порядку сучасної навчально-тренувальної та медико-реабілітаційної бази для підготовки футболістів;

2.7. розвиток системи популяризації футболу;

2.8. захист членів КСРФФ, поважання їх інтересів та врегулювання спорів між ними;

2.9. проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних заходів з питань розвитку футболу;

2.10. розповсюдження інформації про діяльність КСРФФ;

2.11. підтримання контактів та співробітництво з КОФФ та ФФУ, організаціями -учасницями, визнаними ФФУ.

3. Завдання КСРФФ:

3.1. сприяння поширенню футболу в Києво-Святошинському районі з врахуванням його об'єднуючих, освітніх, культурних та гуманітарних цінностей, особливо через молодіжні, дитячо-юнацькі програми та програми розвитку;

З.2. розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу, в тому числі підготовки футболістів, збірних команд Києво-Святошинського району до участі в обласних та всеукраїнських змаганнях;

З.З. вдосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд, забезпечення динамічного зв'язку клубних та збірних команд Києво-Святошинського району;

З.4. сприяння ефективній діяльності членів КСРФФ з виконання статутних завдань;

З.5. забезпечення організації змагань та турнірів, проведення футбольних чемпіонатів і першостей, розіграшів кубків та інших змагань серед членів Федерації;

З.6. сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, взаємодії та взаєморозуміння між членами КСРФФ;

З.7. визначення шляхів розв'язання різноманітних проблем розвитку футболу Києво-Святошинського району;

З.8. підтримання зв'язку і співпраці з КОФФ, ФФУ, забезпечення дотримання їх статутів та інших регламентних документів всіма членами КСРФФ;

З.9. контроль та забезпечення дотримання всіма членами КСРФФ установчих та регламентних документів КСРФФ, Правил гри в футбол (а у випадках, коли це необхідно - відповідних документів КОФФ та ФФУ) при проведенні матчів з футболу;

3.10. запобігання усім діянням, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у футболі,

3.11. захист інтересів членів КСРФФ у відносинах з органами державної влади, посадовими особами, громадськими організаціями та іншими третіми особами,

3.12. надання правової і соціальної допомоги членам КСРФФ, гравцям, тренерам, фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу,

3.13. отримання відповідних повноважень щодо організації міжнародних турнірів на території Києво-Святошинського району, надання рекомендацій в КОФФ та ФФУ щодо участі в міжнародних змаганнях клубних команд, інтереси яких представляють учасники КСРФФ.

3.14. сприяння поширенню інформації про футбол в Києво-Святошинському районі ( в тому числі про діяльність КСРФФ) та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед членів КСРФФ. засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо, організації конференцій, курсів для тренерів, арбітрів, делегатів, інших фахівців з футболу;

3.15. представлення гравців, тренерів та інших фахівців з футболу до нагород, заохочень та присвоєння почесних звань КСРФФ, КОФФ та ФФУ і сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;

3.16. виготовлення в установленому порядку офіційної нагородної, пам'ятної атрибутики та сувенірної продукції  КСРФФ.

 

Стаття 3. Відносини з КОФФ та ФФУ.

1. КСРФФ[А2]  членом КОФФ і будує свої відносини з нею на підставах взаємної поваги, повного визнання її компетенції та юрисдикції. КОФФ, в свою чергу є членом ФФУ.

2. За необхідності КСРФФ визначає свої відносини з КОФФ та ФФУ шляхом укладання відповідних договорів.

 

Стаття 4. Офіційні мови.

1. Офіційною мовою КСРФФ є українська мова.

2. Офіційні документи КСРФФ друкуються українською мовою.

 

РОЗДІЛ 3. УЧАСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ КСРФФ.

Стаття 5. Учасники та члени КСРФФ.

1. Учасником КСРФФ – є повнолітній громадянин України, який здійснює представництво однієї футбольної команди, що створена на території Києво-Святошинського району. Для отримання статусу учасника КСРФФ зацікавлена особа подає письмову заяву про отримання статусу учасника на розгляд Загальних зборів КСРФФ

2. Членом КСРФФ може бути повнолітній громадянин України, діяльність якого пов'язана з роботою в футболі і він поділяє мету та статутні завдання КСРФФ, та бажає сприяти її діяльності. Для цього вони подають на розгляд виконкому КСРФФ письмову заяву про надання членства.

3. В містах і селах району можуть бути створені регіональні Федерації (відділення) КСРФФ, які діють на підставі власних Статутів, прийнятих їх керівними органами.

4. Учасники КСРФФ діють з метою втілення у відповідних регіонах статутних цілей та завдань КСРФФ, мобілізації використання для цього місцевого або галузевого спортивного потенціалу, а також з метою поширення діяльності КСРФФ.

5.         Учасник КСРФФ:

5.1       організовує виконання рішень керівних органів КСРФФ,

5.2       налагоджує спортивну інфраструктуру для розвитку футболу у відповідному регіоні;

5.3       висуває кандидатури на обрання голови та інших осіб до керівних органів КСРФФ;

5.4       здійснює делеговані йому органами КСРФФ повноваження;

5.8.      здійснює іншу діяльність в межах, передбачених статутом КСРФФ;

6.         Член КСРФФ:

6.1.      Приймає участь у змаганнях, які проводяться під егідою КСРФФ,

6.2.      Сплачує щорічні членські внески

 

Стаття 6. Прийом та порядок прийому учасників та членів КСРФФ.

1. Особи, які бажають стати учасником КСРФФ, подають на розгляд Загальних зборів КСРФФ письмову заяву про надання статусу учасника. Заява повинна містити назву кандидата, назву футбольної команди, інтереси якої він представляє, населений пункт, в якому команда базується, відомості про участь в інших спортивних об'єднаннях, посилання на згоду дотримуватися статутів КСРФФ, КОФФ, ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції та юрисдикції.

2. Особи, які бажають стати членом КСРФФ, подають на розгляд виконкому КСРФФ письмову заяву про надання статусу члена КСРФФ. Заява повинна містити ПІБ особи, яка має бажання стати членом КСРФФ, назву футбольної команди, за яку така особа виступає, відомості про участь в інших спортивних об’єднаннях, посилання на згоду дотримуватися статутів КСРФФ, КОФФ ФФУ, їх регламентів, рішень, директив та визнання їх виключної компетенції та юрисдикції.

3. КСРФФ може запросити у кандидата в учасники КСРФФ інформацію (документи) про спортивну інфраструктуру (наявність спортивних споруд, обладнання та умов для гри в футбол) тощо для оцінки здатності приймати футбольні матчі

4. Протягом роботи Загальних зборів, на яких має розглядатися питання прийняття учасника кандидат може виступити в підтримку своєї заяви. Під час обговорення заяви іншими учасниками і проведення голосування із зазначеного питання такий кандидат повинен залишити зал засідання Загальних зборів. В разі ухвалення позитивного рішення, учасник, якого щойно прийняли до КСРФФ, може брати участь в подальшій роботі Загальних зборів.

5. В період між Загальними зборами виконком КСРФФ може надавати статус тимчасового учасника. Рішення про статус постійного учасника приймають наступні за черговістю Загальні збори.

 

Стаття 7. Права та обов'язки учасників КСРФФ.

1. Учасники КСРФФ користуються правами, які надаються чинним Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами КСРФФ відповідно до нього, а саме:

1.1. брати участь в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними до складу органів КСРФФ,

1.2. брати участь в управлінні КСРФФ,

1.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності КСРФФ.

1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності КСРФФ та її органів,

1.5. брати участь в спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться КСРФФ, на засадах і в порядку, визначеному регламентними документами КСРФФ.

1.6. користуватися підтримкою КСРФФ в діяльності, що відповідає статутній меті КСРФФ.

1.7. користуватися правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку КСРФФ,

1.8. виходу зі складу учасників КСРФФ.

2. Учасники КСРФФ зобов'язані:

2.1. активно сприяти розвитку футболу в Києво-Святошинському районі, реалізації політики КСРФФ в сфері футболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами Києво-Святошинського району, що діють у зазначеній сфері;

2.2. співпрацювати з КСРФФ в усіх питаннях щодо організації змагань з футболу та діяльності КСРФФ;

2.3. підтримувати авторитет КСРФФ, не чинити дій, які суперечили б статутним цілям КСРФФ. підривали її престиж;

2.4. дотримуватися цього статуту, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами КСРФФ в межах їх компетенції, дотримуватись вимог КОФФ, ФФУ, УЄФА. ФІФА та виконувати статути і регламентні документи, директиви та рішення їх органів. Правил гри в футбол, прийнятих рішеннями Міжнародної ради футбольних асоціацій (ІРАВ);

2.5. забезпечувати дотримання статутів і регламентних документів КСРФФ, КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА всіма особами, які є їх членами (командами, гравцями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з футболу), та виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень юридичних органів КСРФФ;

2.6. дотримуватися принципів поваги, честі, справедливості і спортивної майстерності та принципів „Чесної гри, а також слідкувати за їх дотриманням клубами, гравцями та офіційними особами;

2.7. дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами КСРФФ, КОФФ. ФФУ, УЄФА, ФІФА;

2.8. Забезпечувати відповідність структури, установчих і регламентних документів вимогам чинного статуту КСРФФ та повідомляти КСРФФ про зміни в них;

2.9. своєчасно сплачувати внески учасника, заявочні та інші обов'язкові внески;

3. КСРФФ бере на себе зобов'язання забезпечити підтримку клубів з тим, щоб вони могли приймати всі рішення, в тому числі стосовно участі в КСРФФ, незалежно від будь-якого зовнішнього впливу. Це зобов'язання діє незалежно від організаційної структури та форми власності клубу.

Стаття 8. Вихід зі складу КСРФФ, припинення участі (членства), виключення учасника (члена).

1. Учасник або член може вийти з КСРФФ в кінці фінансового року за умови, що він надіслав адміністрації КСРФФ рекомендованим листом письмове повідомлення про свій намір принаймні за тридцять днів до дати виходу з КСРФФ

2. Загальні збори КСРФФ може[А3]  виключити учасника або члена з КСРФФ за умови:

2.1. невиконання свої фінансових зобов'язань перед КСРФФ

2.2. істотних порушень чинного статуту, регламентів або рішень, прийнятих відповідно до нього,

3. Учасник КСРФФ зобов'язаний виконати всі свої фінансові обов'язки перед КСРФФ до припинення або завершення своєї участі.

4. Рішення про виключення учасника або члена приймає Загальні збори КСРФФ. За виключення мають проголосувати щонайменше 3\4 делегатів Загальних зборів за умови присутності на засіданні більше половини (половина + 1 делегат) від загальної кількості делегатів.

 

Стаття 9. Тимчасове припинення (призупинення) участі (членства).

1. Якщо на думку виконавчого комітету КСРФФ учасник або член КСРФФ неодноразово припускався істотних порушень статутів, положень, рішень КСРФФ, КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, прийнятих відповідно до них, виконком має право тимчасово припинити (призупинити) участь (членство) учасника (члена), і це рішення набуває чинності відразу після його прийняття.

2. Питання тимчасового припинення членства передаються на розгляд чергових Загальних зборів, які приймають рішення про виключення учасника або члена, скасування або продовження тимчасового припинення його участі або членства. Якщо Загальні збори не розглядають цього питання, тимчасове припинення участі або членства скасовується.

 

РОЗДІЛ 4. ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА І ПОЧЕСНЕ ЧЛЕНСТВО.

Стаття 10. Почесне членство.

1. За пропозицією виконавчого комітету Загальні збори КСРФФ можуть нагородити статусом Почесного голови або надати почесне членство особі за її видатні заслуги перед Києво-Святошинським футболом.

2. Почесний голова та почесні члени можуть відвідувати засідання Загальних зборів та виконавчого комітету КСРФФ, маючи дорадчі повноваження, але без права голосу.

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КСРФФ.

Стаття 11. Органи управління КСРФФ.

1. КСРФФ здійснює свою діяльність через такі органи (далі – «Органи»):

а) Загальні збори, б) Виконавчий комітет, в) Контрольно-ревізійна комісія.     

 

Стаття 12. Загальні збори.

1. Загальні Збори є вищим органом КСРФФ, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Виконавчого комітету.

2.У Загальних Зборах беруть участь учасники КСРФФ. Кожний учасник КСРФФ має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні більшість (половина + 1) учасників КСРФФ 

3. Порядок ведення Загальних зборів та інших зборів чи засідань КСРФФ визначаються регламентом виконавчого комітету.

Стаття 13. Чергові Загальні збори. Повноваження, повідомлення, порядок денний.

1. Чергові Загальні збори проводиться щороку.

2. Питаннями, що належать до компетенції Загальних зборів, є:

2.1. обрання осіб для перевірки повноважень делегатів (Мандатна комісія),

2.2. обрання осіб для підрахування голосів (Лічильна комісія),

2.3. обрання трьох делегатів для ведення і перевірки протоколу Загальних зборів,

2.4. прийняття та розгляд звіту Виконавчого комітету.

2.5. прийняття та розгляд звіту Голови КСРФФ

2.6. прийняття та розгляд фінансового звіту та звіту про виконання річного бюджету,

2.7. обрання Голови КСРФФ,

2.8. обрання заступника голови КСРФФ

2.9. обрання членів виконавчого комітету.

2.10. внесення змін до статуту КСРФФ.

2.11. розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них

2.12. розгляд заяв про прийом і виключення учасників та членів,

2.13. прийняття рішень про скасування або продовження тимчасового припинення (призупинення) участь (членства) учасників (членів), членів Виконавчого комітету або інших органів КСРФФ,

2.14. розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчого комітету або органів футбольного правосуддя.

2.15. надання почесного членства.

3. Повідомлення учасників КСРФФ про чергові Загальні збори надсилається в письмовій формі щонайменше за тридцять днів до дати її скликання. Офіційне запрошення на Загальні збори направляється не пізніше двох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом з порядком денним, підготовленим виконавчим комітетом.

4. Не пізніше ніж за два тижні до дати проведення чергових Загальних зборів учасники направляють Виконкому КСРФФ підтвердження на участь у Загальних зборах та висунуті кандидатури на посаду голови КСРФФ; інші виборні посади до органів КСРФФ, якщо такі висуваються.

5. Учасник КСРФФ, який бажає включити питання до порядку денного чергових Загальних зборів, повинен подати його в письмовій формі до Виконкому КСРФФ  що найменше за два тижні до дати скликання Загальних зборів. Така пропозиція має бути чітко сформульована та містити причини її подання.

 

Стаття 14. Позачергові Загальні збори. Повноваження, повідомлення, порядок денний.

1. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Виконавчим комітетом або на письмову вимогу не менше 2\3 від загальної кількості учасників КСРФФ із зазначенням питань, що включатимуться до порядку денного.

2. У разі скликання позачергових Загальні збори засідання повинно відбутися не пізніше ніж через місяць з дати реєстрації письмової вимоги учасників КСРФФ або рішення Виконавчого комітету. Повідомлення про позачергові Загальні збори розсилається щонайменше за два тижні до дати їх скликання.

3. Підготовлений Виконавчим комітетом порядок денний направляється разом з повідомленням про скликання позачергових Загальних зборів. Виконавчий комітет може включити до порядку денного також інші питання, що належать до компетенції чергових Загальних зборів.

4. Не пізніше ніж за один тиждень до дати проведення позачергових Загальних зборів учасники КСРФФ направляють до виконкому КСРФФ підтвердження на участь у Загальних зборах.

 

Стаття 15. Голова Загальних зборів, виконуючий обов'язки голови, вирішальний голос.

1. Головою Загальних зборів є Голова КСРФФ або за його відсутності заступник голови КСРФФ. У випадку їх відсутності на Загальних зборах головує представник Виконкому, який найдовше обіймає цю посаду.

2. За рівного розподілу голосів голова Загальних зборів має вирішальний голос. До виборів застосовуються положення статті 18 чинного Статуту.      

 

Стаття 16. Протокол Загальних зборів.  

1. Вся діяльність Загальних зборів заноситься до протоколу, який підписується головою та секретарем Загальних зборів.

 

Стаття 17. Право голосу.

1. Учасники КСРФФ мають на Загальних зборах рівну кількість голосів.

2. Голосування за дорученням не дозволяється.

3. Голосування має бути відкритим за умови, якщо на Загальних зборах не буде прийняте інше рішення.

4. Пропозиції учасників КСРФФ приймаються простою більшістю голосів (половина + 1 голос). За рівного розподілу голосів голова Загальних зборах має вирішальний голос. Пропозиція про ліквідацію КСРФФ приймається 4\5 голосів усіх учасників КСРФФ, а пропозиція щодо внесення змін до статуту - 2\3 учасників КСРФФ, від усіх учасників КСРФФ.

5. Учасники, участь яких тимчасово припинено (призупинено), та особи, яким надано тимчасова участь, права голосу не мають.

6. За рішенням Виконавчого комітету Загальні збори можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення виконавчий комітет розробляє та затверджує порядок проведення Загальних зборів та порядок прийняття рішення з використанням засобів зв'язку. До таких засобів зв’язку відносяться: листування електронною поштою, режим телефонної конференції, режим відеоконференції за допомогою комп’ютерної програми Skype. Рішення прийняті на Загальних зборах проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня

 

Стаття 18. Вибори.

1. При голосуванні кандидат на обрання вважається обраним у першому раунді голосування, якщо його кандидатуру підтримала абсолютна більшість чинних голосів делегатів (половина голосів плюс-один). Якщо обрання в першому раунді не відбулося, проводиться другий раунд, за результатами якого обирається особа, кандидатура якої підтримана простою більшістю голосів (найбільшою кількістю голосів).

2. Голосування при обранні має бути таємним за умови, якщо Загальні збори не прийме іншого рішення.

3. В усіх інших виборах застосовується положення регламенту виконкому

 

Стаття 19. Набуття рішеннями чинності.

1. Рішення Загальних зборів набувають чинності з моменту їх прийняття.

 

Стаття 20. Виконавчий комітет.

1. Виконавчий комітет КСРФФ складається з голови КСРФФ та 6 - 8 (шести - восьми) членів, обраних Загальні зборами.

 

Стаття 21. Повноваження виконавчого комітету.

1. Виконавчий комітет має повноваження з прийняття рішень з усіх питань, які не належать до повноважень Загальних зборів чи іншого органу КСРФФ.

2. Виконавчий комітет має такі повноваження:

2.1. загальне управління КСРФФ та здійснення контролю за її діяльністю;

2.2. визначення організаційної структури та затвердження штатного розкладу структурних підрозділів КСРФФ;

2.3. формування та нагляд за бухгалтерським обліком;

2.4. затвердження річного фінансового плану КСРФФ;

2.5. контроль за діяльністю КСРФФ, особливо щодо виконання статутних вимог, регламентів, положень, директив, рішень, наказів;

2.7. затвердження регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою КСРФФ. інших регламентів, планів, рішень, положень;

2.8. затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших обов'язкових внесків членів КСРФФ і вирішення всіх фінансових питань;

2.9. здійснення господарського управління коштами та майном КСРФФ;

2.10. затвердження зразків нагородної, пам'ятної, символіки та атрибутики, печаток, штампів;

2.11. скликання чергових або позачергових Загальних зборів КСРФФ, визначення дати, місця її проведення, порядку денного;

2.12. складання письмового звіту для подання на чергових Загальних зборах;

3. Виконавчий комітет може доручати підготовку та впровадження його рішень або контроль за справами групам або окремим своїм членам. Про виконання цих дій членами Виконавчого комітету надається відповідний звіт.

4. Виконавчий комітет КСРФФ має повноваження із прийняття рішень з усіх питань, не визначених цим статутом. Зазначені рішення приймаються згідно з відповідними положеннями КСРФФ, КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА. За відсутності зазначених положень виконавчий комітет приймає рішення згідно з принципами чесності, справедливості та здорового глузду.

 

Стаття 22. Строк повноважень виконавчого комітету.

1. Строк повноважень членів виконавчого комітету, обраних Загальними зборами, становить чотири роки. Всі члени виконавчого комітету можуть бути переобраними.

2. У випадку виникнення вакансій серед членів виконавчого комітету наступні чергові Загальні збори призначають заміну на решту строку повноважень.

 

Стаття 23. Частота проведення засідань, кворум та підзвітність.

1. Виконавчий комітет збирається щонайменше раз на два місяці. Засідання скликаються Головою КСРФФ. На вимогу 1\3 членів виконавчого комітету Голова повинен скликати засідання виконавчого комітету протягом двох тижнів з дати цієї вимоги.

2. Засідання виконавчого комітету має кворум, якщо на ньому присутні 2\3 від загальної кількості членів, включаючи Голову, або за його відсутності заступника голови. Обов'язки головуючого на засіданні виконує Голова КСРФФ або його заступник.

3. Член виконавчого комітету або Голова (заступник голови) КСРФФ не можуть брати участі в розгляді будь-якого питання, що стосується учасника КСРФФ або футбольного клубу, з якими вони пов'язані спільними інтересами або у випадку будь-якого конфлікту інтересів.

4. Виконавчий комітет є підзвітнім Голові КСРФФ та Загальним зборам КСРФФ.

 

 Стаття 24. Прийняття рішень, голосування, протокол.

1. Рішення на засіданнях Виконкому приймаються простою більшістю голосів членів Виконкому. За рівної кількості голосів під час голосування вирішальний голос має головуючий на засіданні. Голосування є відкритим, якщо виконком не прийме іншого рішення. За рівного розподілу голосів головуючий на засіданні має вирішальний голос.

2. Рішення Виконкому набуває чинності відразу після прийняття, якщо Виконком не прийме іншого рішення.

3. На засіданні виконкому ведеться офіційний протокол. Протокол надається всім членам Виконкому перед наступним засіданням, а прийняте рішення в 5-денний термін надсилається учасникам КСРФФ.

4. За рішенням Голови засідання Виконкому можуть проводитись шляхом використання засобів зв'язку. В разі прийняття такого рішення Голова розробляє та затверджує порядок проведення засідання виконкому та порядок прийняття рішення з використанням засобів зв'язку. До таких засобів зв’язку відносяться: листування електронною поштою, режим телефонної конференції, режим відеоконференції за допомогою комп’ютерної програми Skype. Рішення прийняті на Засіданнях правління проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.

 

Стаття 25. Припинення членства у виконавчому комітеті та інших органах КСРФФ, відкликання членів інших комітетів.

1. Виконавчий комітет може припинити повноваження або відкликати свого члена або члена іншого органу до наступних чергових Зборів, якщо є підстави вважати, що ця особа припустилася істотного порушення службового обов'язку або неналежно поводила себе.

2. Вказане в п.1 цієї статті рішення приймається 3\4 від загальної кількості голосів членів Виконавчого комітету, які мають право голосу. Член виконавчого комітету, відносно якого розглядається зазначене питання, не має права брати участі - в обговоренні та голосуванні.

 

РОЗДІЛ 6. ГОЛОВА КСРФФ.        

Стаття 26. Голова КСРФФ. Права та обов'язки.   

1. Головою КСРФФ може бути обрана будь-яка дієздатна особа, яка є учасником КСРФФ.

2. Кандидатура на посаду Голови КСРФФ пропонується будь-яким членом КСРФФ і надсилається до адміністрації КСРФФ за 30 днів до дати відкриття Загальних зборів. Голова, якого переобирають, має право бути повторно висунутим на цю посаду. Прізвища всіх кандидатів обов'язково надсилаються виконком КСРФФ усім учасникам КСРФФ не пізніше ніж за два тижні до початку Загальних зборів.

3. Кандидат на обрання Головою КСРФФ надає до Виконкому КСРФФ письмову заяву, в якій дає або не дає свою згоду на участь у виборах голови КСРФФ.

4. В надзвичайних випадках, коли кандидат або кандидати на посаду Голови особисто знімають свої кандидатури і більше не залишається кандидатів, делегати Загальних зборів можуть прийняти рішення продовжити повноваження керівних органів КСРФФ на обумовлений термін для обговорення та висунення нових кандидатур або висунути нові кандидатури на цьому ж засіданні Загальних зборів і обрати Голову КСРФФ.

5. Голова КСРФФ обирається Загальними зборами строком на чотири роки. Він є вищою офіційною особою, яка очолює КСРФФ. Голова підзвітний тільки Загальним зборам КСРФФ.

6. Голова КСРФФ має такі права та обов'язки:

6.1. особисто керує діяльністю КСРФФ, забезпечує незалежність КСРФФ, права та свободи її учасників та членів, є гарантом дотримання статуту КСРФФ і чинного законодавства;

6.2. без довіреності представляє КСРФФ в КОФФ та ФФУ, державних органах України, недержавних установах, громадських організаціях та всіх інших підприємствах та установах;

6.3.  пропонує Загальним зборам кандидата на обрання на посадку заступника голови, кількісний і персональний склад Виконавчого комітету;

6.4.      пропонує Виконавчому комітету кандидатури осіб на обрання членами органів футбольного правосуддя;

6.5.      керує роботою та головує на засіданнях виконкому;

6.6.      має право підпису фінансових та інших документів КСРФФ;

6.7.      укладає від імені КСРФФ угоди, контракти, видає довіреності, відкриває за потребою рахунки в банківських установах;

6.8.      видає накази, розпорядження, інструкції та інші документи, обов'язкові для підпорядкованих йому органів КСРФФ;

6.9.      розподіляє обов'язки між заступником голови та іншими співробітниками КСРФФ.

6.10.    розглядає та затверджує протокол загальних зборів КСРФФ, якщо від учасників КСРФФ не надійшло ніяких зауважень,

6.12.    нагороджує від імені КСРФФ осіб за значні заслуги перед регіональним футболом;

6.13.    за рівної кількості голосів під час будь-якого голосування має вирішальний голос;

7. за відсутності голови його повноваження і обов'язки покладаються на заступника голови КСРФФ,

8. якщо Голова припиняє виконання своїх обов'язків або не має змоги їх виконувати, його функції виконує заступник голови, протягом відповідного періоду, але не довше, ніж до наступних Загальних зборів.

 

Стаття 27. Заступник голови. Повноваження та обов'язки.

1. Заступник голови обирається Загальними зборами за поданням голови КСРФФ терміном на чотири роки.

2. Заступник голови керує роботою КСРФФ згідно з розподілом обов'язків, затвердженим головою КСРФФ, та відповідно до його доручень.

3. Заступник голови КСРФФ має право підпису.

4. Заступник голови підзвітний голові КСРФФ.

 

Стаття 28. Контрольно-ревізійна комісія

1. З метою перевірки фінансової та іншої діяльності Федерації створюється Контрольно-ревізійна комісія. Контрольно-ревізійна комісія контролює виконання відокремленими підрозділами, а також учасниками Федерації Статуту Федерації, рішень Виконавчих зборів та Загальних зборів Федерації, а також перевіряє використання коштів з кошторису Федерації. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії здійснюється відповідно до Положення затвердженого Виконком КСРФФ.

2. Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії становить віл 1-3 осіб

 

РОЗДІЛ 7. ЗДІЙСНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ.

Стаття 29. Органи футбольного правосуддя.

1. Органами футбольного правосуддя в КСРФФ є:

а) контрольно - дисциплінарний комітет (орган першої інстанції),

б) апеляційний комітет (орган апеляційної інстанції).

2. Члени органів здійснення футбольного правосуддя не можуть входити до складу керівних органів КСРФФ.

3. Голови та члени органів здійснення футбольного правосуддя обираються з кандидатів, запропонованих головою або членами КСРФФ, терміном на чотири роки.

4. Юрисдикція та процесуальні дії органів здійснення футбольного правосуддя визначаються чинними дисциплінарними положеннями КСРФФ.

 

Стаття 30. Контрольно — дисциплінарний комітет.

1. Контрольно-дисциплінарний Комітет (далі - КДК) складається з голови та двох членів.

2. КДК приймає рішення в присутності всіх членів. Два члени складають кворум. Винятки визначаються дисциплінарними правилами КСРФФ, які в особливих випадках передбачають розгляд справ за участю одного члена КДК, уповноваженого головою КДК приймати рішення.

3. Рішення КДК оформлюються у вигляді протоколу, зміст якого доводиться в 10-денний термін до відома всіх зацікавлених сторін.            

 

Стаття 31. Апеляційний комітет. 

1. Апеляційний комітет складається з голови та двох членів.

2. Два члени апеляційного комітету складають кворум. Винятки визначаються дисциплінарними правилами КСРФФ, які можуть уповноважити голову самостійно приймати письмові рішення.

3. Апеляційний комітет уповноважений розглядати апеляції на рішення КСРФФ відповідно до чинних дисциплінарних положень КСРФФ.

4. Рішення апеляційного комітету оформлюються у вигляді протоколу, зміст якого доводиться в 10-денний термін до відома всіх зацікавлених сторін.           

 

РОЗДІЛ 8. ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ, ГРУПИ ФАХІВЦІВ, РОБОЧІ ГРУПИ.

Стаття 32. Комітети. Обрання. Групи фахівців, робочі групи.

1. Постійні комітети КСРФФ є робочими органами з основних напрямів організації та розвитку футболу. Комітети створюються і діють у відповідності до статуту КСРФФ, а також положень, затверджених Виконавчим комітетом.     

2. Постійними комітетами КСРФФ є: комітет арбітрів

3. Виконавчий комітет може за необхідності створювати інші комітети.

4. Голова може призначати групи спеціалістів для виконання певних обов'язків та робочі групи - для виконання окремих, обмежених за часом обов'язків, призначає керівників таких груп та межі їх компетенції.

5. Будь-який член Виконавчого комітету може відвідувати засідання комітетів, як спостерігач.

 

РОЗДІЛ 9. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КСРФФ.

Стаття 33. Власність, кошти та майно.

1. Відповідно до чинного законодавства КСРФФ може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення свої статутної діяльності.

2. КСРФФ може набувати право власності на:

2.1.      кошти та майно, передане членами КСРФФ або державою у встановленому порядку;

2.2.      добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ та організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

2.3.      майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4.      майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених КСРФФ заснованих підприємств;

2.5.      пасивні доходи (доходи, одержані як відсотки, страхові виплати, відшкодування, в тому числі за рішенням суду);

3. Постійним джерелом формування власних коштів КСРФФ є:

3.1.      безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування,

3.2.      членські та вступні внески,

3.3.      грошові внески учасників КСРФФ згідно з регламентами змагань, що проводяться під егідою КСРФФ,

3.4.      грошові надходження від ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ, управління з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації, місцевих бюджетів.

4. Власністю КСРФФ можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності КСРФФ, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5.         КСРФФ самостійно і незалежно:

5.1.      здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий орган – Загальні збори або через інші органи КСРФФ в межах своїх повноважень,

5.2. має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних завдань, в тому числі засоби масової інформації,

5.3. відповідно до цього КСРФФ має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської діяльності створених нею, заснованих підприємств зі статусом юридичної особи.

6. Будь-які отримані доходи (прибутки) КСРФФ не можуть розподілятися серед, засновників учасників, членів такої організації, працівників, членів органів управління і пов’язаних осіб. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами

7. Учасники КСРФФ несуть відповідальність перед КСРФФ за свої фінансові обов'язки перед КСРФФ.

8. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між учасниками Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 

Стаття 34. Кошторис КСРФФ.

1. Кошторис надходжень та витрат КСРФФ складається на кожний фінансовий рік та затверджується Виконавчим комітетом КСРФФ.

2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Виконкомом КСРФФ.

 

Стаття 35. Аудит.

1. Плановий внутрішній аудит здійснюється Контрольно-ревізійною комісією щонайменше раз на рік.

2. Позапланова аудиторська перевірка проводиться на вимогу 1/3 учасників Федерації або за вимогою Виконавчого комітету. Контрольно-ревізійна комісія звітує перед Виконавчим комітетом

3. За рішенням Виконавчого комітету, Федерація може звернутися до аудиторської компанії з метою проведення зовнішнього аудиту.

 

Стаття 36. Фінансовий рік.

1. Фінансовий рік КСРФФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня. КСРФФ веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства України.

2. Кожного фінансового року заступник голови готує бюджет надходжень та видатків.         

 

РОЗДІЛ 10. ЗМАГАННЯ З ФУТБОЛУ.

Стаття 37. Змагання з футболу в Києво-Святошинському районі.

1. Лише КСРФФ має повноваження організовувати або скасовувати змагання з футболу в Києво-Святошинському районі за участю учасників, членів і колективів футбольних клубів (команд) та збірних команд району. Це положення не поширюється на змагання КОФФ, ФФУ, УЄФА, ФІФА.

2. Змаганнями КСРФФ є:

2.1. чемпіонат, кубок та суперкубок Києво-Святошинського району серед аматорських команд,

2.2. чемпіонати та першості серед аматорів осередків фізкультурно-спортивних товариств та відомств

2.3. чемпіонат і першість Києво-Святошинського району серед дитячо-юнацьких команд у різних вікових категоріях,

2.4. чемпіонат і кубок Києво-Святошинського району серед жіночих та молодіжних дівочих команд,

2.5. чемпіонат і кубок Києво-Святошинського району з футзалу,

2.6. чемпіонат і кубок Києво-Святошинського району серед студентських команд,

2.7. чемпіонат Києво-Святошинського району з пляжного футболу,

2.8. першість Києво-Святошинського району серед ветеранів футболу,

2.9. першість Києво-Святошинського району серед інвалідів,

2.10.    щорічні міжнародні, всеукраїнські та обласні турніри серед аматорських команд.

3. Виконавчий комітет приймає рішення про створення або включення до своєї компетенції інших змагань, а також про скасування існуючих змагань.

4. Міжнародні змагання та міжнародні турніри, що проводяться за участю членів КСРФФ, що не організовуються ФФУ чи КОФФ, повинні узгоджуватися з ними.

 

Стаття 38. Регламенти змагань.

1. Виконавчий комітет затверджує регламенти, якими визначаються умови і порядок участі команд у змаганнях, що проводяться під юрисдикцією КСРФФ.

2. Умовою допуску до змагань під юрисдикцією КСРФФ клубів (команд), інтереси яких представляють учасники КСРФФ, є їх згода виконувати положення статутів, регламентів та рішень компетентних органів КСРФФ, прийнятих відповідно до них.

 

РОЗДІЛ 11. ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 39. Дисциплінарна юрисдикція.

1. Дисциплінарні заходи застосовуються за неспортивну поведінку, порушення правил гри або порушення статутів, регламентів, положень, рішень, директив ФІФА, УЄФА, ФФУ, КОФФ, КСРФФ, чинних на момент порушення.

 

Стаття 40. Дисциплінарні заходи.

1. До учасників та колективів футбольних клубів (команд) можуть застосовуватись такі дисциплінарні заходи: попередження, зауваження, анулювання результату матчу, рішення про перегравання матчу, зняття очок, присудження перемоги суперникові без проведення матчу, проведення гри без глядачів, рішення про заборону використання стадіону, рішення про проведення матчу на іншому стадіоні, дискваліфікація з поточних змагань або виключення з числа учасників майбутніх змагань.

2. До фізичних осіб можуть застосовуватись такі дисциплінарні заходи: попередження, зауваження, позбавлення права участі в визначеній кількості матчів або протягом визначеного чи невизначеного терміну, позбавлення права виконувати свої функції протягом визначеного чи невизначеного часу.

3. Виконавчий комітет може своїм рішенням вводити нові або скасовувати існуючі дисциплінарні заходи впливу з внесенням відповідних поправок до регламентів змагань.

 

Стаття 41. Дисциплінарні заходи і розпорядження.

1. Органи здійснення футбольного правосуддя уповноважені застосовувати дисциплінарні заходи та видавати розпорядження.

2. В зв'язку з одним і тим самим інцидентом може застосовуватись кілька дисциплінарних заходів та видаватися кілька директив.

3. Директива може видаватися як додаток до дисциплінарного заходу, вона визначає порядок застосування дисциплінарного заходу і може примушувати відповідну сторону здійснити певні дії.

 

Стаття 42. Дисциплінарні положення.

1. Виконавчий комітет уповноважений видавати положення, що визначають процедуру здійснення футбольного правосуддя, - дисциплінарний регламент та дисциплінарні правила.

 

Стаття 43. Застосування дисциплінарних заходів.

1. Застосовувати дисциплінарні заходи мають право лише такі органи: а) контрольно-дисциплінарний комітет, б) апеляційний комітет.

2. Рішення апеляційного комітету є остаточним.

 

РОЗДІЛ 12. ЮРИСДИКЦІЯ.

Стаття 44. Визнання статуту КСРФФ.

1. Учасники та члени КСРФФ погоджуються керуватися статутом КСРФФ та дотримуватися його вимог.

 

Стаття 45. Компетенція органів здійснення футбольного правосуддя.

1. Органи здійснення футбольного правосуддя КСРФФ мають виключну компетенцію розглядати всі спори спортивного характеру стосовно справ КСРФФ, які виникають між КСРФФ та учасниками, членами, клубами (командами), гравцями та офіційними особами.

2. Рішення органів здійснення футбольного правосуддя є остаточними та обов'язковими для виконання. Не допускається порушення регресних позовів в судах ординарної юрисдикції, що діють за нормами статутного або загального права, із зазначених справ.

 

Стаття 46. Застосування законодавства і місце здійснення судочинства.

1. З усіх питань діяльності КСРФФ цей статут керується чинним законодавством. Місцем розгляду спорів, що підпадають під юрисдикцію КСРФФ є офіс КСРФФ.

2. Місцем судочинства для всіх справ щодо спорів, що підпадають під юрисдикцію КОФФ, ФФУ, УЄФА є відповідно штаб-квартири КОФФ, ФФУ, УЄФА.

РОЗДІЛ 13. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Стаття 47. Міжнародна співпраця КСРФФ

1. КСРФФ у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

2. Міжнародна діяльність Федерації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3. При здійсненні міжнародної діяльності Федерація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

4. Федерація організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України; проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати; реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

РОЗДІЛ 14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КСРФФ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

Стаття 48. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів КСРФФ та розгляду скарг

1. Звернення, заяви та скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів КСРФФ розглядаються виконавчим комітетом КСРФФ з додержанням прав заявника, в порядку та терміни визначені Законом України «Про звернення громадян». Учасники КСРФФ мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого учасника КСРФФ, Голови КСРФФ тощо, Виконавчого комітету та/або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги а саме:

на дії або бездіяльність учасника КСРФФ - первинна скарга подається до Голови КСРФФ, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Виконавчого комітету КСРФФ, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом учасника Федерації, який скаржиться, а також учасника Федерації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги виконавчим комітетом - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на наступному позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом учасника Федерації який скаржиться, а також учасника Федерації, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення Голови КСРФФ (його заступника) - первинна скарга подається виконавчому комітету, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом учасника КСРФФ, який скаржиться, а також Голови Федерації (його заступника) дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги виконавчим комітетом КСРФФ - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом учасника, який скаржиться, а також Голови (його заступника) дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

на дії, бездіяльність або рішення члена виконавчого комітету - первинна скарга подається до Голови КСРФФ, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом учасника Організації, який скаржиться, а також члена виконавчого комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Федерації - повторна скарга подається до Загальних зборів, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом учасника, який скаржиться, а також члена виконавчого комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;

на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів КСРФФ – до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження Федерації.

2. Особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення громадян», несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

 

РОЗДІЛ 15.  ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 49. Відокремлені підрозділи Федерації

1. Федерація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.

2. Рішення про утворення, реорганізацію чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

3. Філія Федерації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Федерації та здійснює всі або частину функцій Федерації.

4. Представництво Федерації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Федерації та здійснює представництво і захист інтересів Федерації.

5. Керівники відокремлених підрозділів Федерації призначаються Головою Федерації і діють на підставі довіреності.

РОЗДІЛ 16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КСРФФ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ КСРФФ

Стаття 50. Реорганізація та ліквідація КСРФФ

1. КСРФФ має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск). Діяльність Федерації припиняється Загальними зборами у порядку, встановленому цим статутом.

2. У разі прийняття рішення про припинення своє діяльності (саморозпуск) або про реогранізацію шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення, майно та кошти КСРФФ після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню футбольного або спортивного спрямування, а вразі неприйняття такого рішення – зараховується відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

3. Федерація подає рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск) до уповноваженого органу з питань реєстрації.

4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру  юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про рішення КСРФФ про саморозпуск розпочинається припинення організації як юридичної особи та набуває повноважень Ліквідаційна комісія. З цього ж дня припиняється членство та участь у КСРФФ.

До Ліквідаційної комісії або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Федерації. Голова комісії, її члени або ліквідатор КСРФФ представляють КСРФФ у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Організації в разі припинення.

Ліквідаційна комісія (комісія з реорганізації) здійснює заходи з припинення згідно вимог чинного законодавства.

5. Реорганізація КСРФФ, здійснюється за рішенням Загальних зборів. Про прийняте рішення про реорганізацію КСРФФ повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

6. Реорганізація КСРФФ, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення громадського об'єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації організації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику. Вступ організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення його діяльності.

7. Про прийняті рішення щодо реорганізації КСРФФ шляхом приєднання реорганізоване громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації.

8.  Припинення КСРФФ включає:

1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності Федерації;

2) припинення Федерації як юридичної особи.

9. Громадське об'єднання є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

РОЗДІЛ 17.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Стаття 51. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

1.Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 2/3 учасників КСРФФ. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

Підписи Голови та Секретаря Конференції:

 

Голова Конференції КСРФФ

Чалий Валерій Іванович

 

_____________________

 

Секретар Конференції КСРФФ

Карабкін Ярослав Станіславович

 

_____________________

 

Відеогалерея


Спец

АФСК Київ 5-2 МФК Первомайськ

ФК ЦСКА (КиЇв) 0:1 ФК Динамо (Вишневе)

СК Прогрес 1 0 ФК Гостинний Двір

 

Фотогалерея


Контакти


м. Київ пр. Перемоги 126, каб. № 9.

тел.(факс) (044) 284-24-25

E-mail: ksrff@ukr.net

пн - 10:00 - 13:00

ср - 17:00 - 19:00

пт - 17:00 - 19:00


Голова КСРФФ:

Чалий Валерій Іванович

050-161-04-47


Заступник голови:

Карабкін Ярослав Станіславович

063-323-41-94


Секретар:

Карабкіна Каріна Вадимівна

093-209-30-81